Visa allt om R2M Group AB (publ)

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 244 901 171 661 169 860 120 834 95 639 72 405 66 526 59 966 60 219 61 816
Övrig omsättning 483 114 189 75 218 269 41 128 313 439
Rörelseresultat (EBIT) 12 392 5 334 8 693 8 326 5 966 132 2 195 3 173 4 981 5 997
Resultat efter finansnetto 12 396 5 272 8 758 8 258 5 143 83 2 372 3 407 5 287 6 182
Årets resultat 9 722 4 005 7 610 6 229 7 379 149 2 604 2 390 3 103 3 214
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 698 774 573 782 1 048 1 966 885 2 032 2 147 2 589
Omsättningstillgångar 85 146 52 037 55 001 52 820 44 083 36 342 39 208 37 327 38 092 34 866
Tillgångar 85 844 52 810 55 574 53 602 45 131 38 307 40 093 39 359 40 239 37 455
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 26 871 22 664 26 321 26 162 22 709 16 637 18 589 18 394 17 844 16 044
Obeskattade reserver 0 0 0 1 288 1 288 6 442 7 632 8 912 8 912 8 111
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 58 973 30 146 29 254 26 152 21 134 15 228 13 873 12 053 13 483 13 301
Skulder och eget kapital 85 844 52 810 55 574 53 602 45 131 38 307 40 093 39 359 40 239 37 455
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 2 229 1 636 2 537 - - 1 568 2 589 1 881 1 923 1 227
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - 223 884 403 457 380
Löner till övriga anställda 38 081 39 073 35 395 - - 31 491 28 544 27 099 26 360 26 326
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 17 114 18 100 17 404 - - 14 020 13 072 12 562 11 872 11 659
Utdelning till aktieägare 6 803 0 8 240 8 203 2 730 1 761 2 594 2 578 2 511 2 027
Omsättning 245 384 171 775 170 049 120 909 95 857 72 674 66 567 60 094 60 532 62 255
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 67 67 68 61 61 62 58 58 54 56
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 655 2 562 2 498 1 981 1 568 1 168 1 147 1 034 1 115 1 104
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 871 905 846 867 860 816 787 755 778 770
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 672 5 635 8 962 8 735 6 354 407 2 550 3 563 5 274 6 368
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 42,67% 1,06% 40,57% 26,34% 32,09% 8,84% 10,94% -0,42% -2,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,48% 10,10% 15,92% 15,53% 11,45% 0,41% 5,92% 8,73% 13,30% 16,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,07% 3,11% 5,21% 6,89% 5,40% 0,22% 3,57% 5,73% 8,89% 10,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,74% 100,00% 100,00% 58,29% 70,34% 80,80% 83,37% 89,00% 87,52% 88,81%
Rörelsekapital/omsättning 10,69% 12,75% 15,16% 22,07% 24,00% 29,16% 38,08% 42,15% 40,87% 34,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,30% 42,92% 47,36% 50,68% 52,54% 56,55% 61,21% 64,40% 60,67% 58,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 144,03% 172,62% 188,01% 201,97% 208,59% 237,73% 282,62% 309,69% 282,52% 262,13%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...