Visa allt om DaVi Skolan Aktiebolag
Visa allt om DaVi Skolan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 30 299 25 669 25 606 24 348 24 495 21 532 19 961 18 778 18 377 16 234
Övrig omsättning 493 99 - 85 74 58 88 47 4 60
Rörelseresultat (EBIT) 93 400 718 807 -386 138 580 -5 472 225
Resultat efter finansnetto 94 399 719 813 -373 144 579 13 516 223
Årets resultat 40 225 418 437 -37 60 304 2 260 153
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 264 374 541 602 579 478 669 732 781 411
Omsättningstillgångar 4 058 3 700 3 981 3 385 3 261 3 225 2 954 2 238 2 562 1 847
Tillgångar 4 322 4 073 4 522 3 986 3 839 3 703 3 624 2 970 3 343 2 258
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 484 544 819 601 164 326 615 312 510 405
Obeskattade reserver 526 494 389 209 0 337 290 135 151 16
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 312 3 036 3 313 3 176 3 675 3 040 2 718 2 524 2 682 1 838
Skulder och eget kapital 4 322 4 073 4 522 3 986 3 839 3 703 3 624 2 970 3 343 2 258
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 1 080 784 944 963 960 960 960 1 008
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 14 956 13 081 12 339 11 587 11 486 9 837 8 648 8 239 7 922 6 705
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 704 4 704 4 990 4 570 4 663 4 171 3 646 3 313 3 417 3 057
Utdelning till aktieägare 0 0 500 200 0 0 350 0 100 155
Omsättning 30 792 25 768 25 606 24 433 24 569 21 590 20 049 18 825 18 381 16 294
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 62 57 61 57 53 49 42 41 43 43
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 489 450 420 427 462 439 475 458 427 378
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 337 317 307 305 336 318 326 311 292 258
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 256 567 919 1 023 -86 381 818 260 758 366
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,04% 0,25% 5,17% -0,60% 13,76% 7,87% 6,30% 2,18% 13,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,17% 9,82% 15,90% 20,42% -9,56% 3,92% 16,00% 0,51% 15,47% 10,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,31% 1,56% 2,81% 3,34% -1,50% 0,67% 2,91% 0,08% 2,81% 1,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,93% 91,82% 94,04% 93,98% 90,67% 91,26% 90,01% 91,02% 91,50% 92,20%
Rörelsekapital/omsättning 2,46% 2,59% 2,61% 0,86% -1,69% 0,86% 1,18% -1,52% -0,65% 0,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,69% 22,82% 24,82% 18,94% 4,27% 15,51% 22,87% 13,78% 18,51% 18,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,52% 121,87% 120,16% 106,58% 88,73% 106,09% 108,68% 88,67% 95,53% 100,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...