Visa allt om PMS Fastigheter i Mellby AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 998 1 222 1 393 2 002 2 297 2 252 3 709 1 750 2 218 1 542
Övrig omsättning 157 39 4 271 48 - 22 131 6 6 7
Rörelseresultat (EBIT) -256 -602 3 766 365 545 52 791 347 251 57
Resultat efter finansnetto -267 -608 3 669 306 492 -1 729 246 91 -69
Årets resultat -17 -5 2 148 172 306 15 435 138 46 -5
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 750 2 971 3 293 3 542 3 409 3 579 3 887 3 454 3 478 3 496
Omsättningstillgångar 592 617 1 192 456 660 287 515 451 214 320
Tillgångar 2 342 3 588 4 485 3 998 4 069 3 866 4 402 3 905 3 692 3 815
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 862 1 278 2 284 336 463 157 642 287 220 214
Obeskattade reserver 488 738 1 341 427 343 245 266 89 25 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 793 1 013 310 2 942 2 881 3 105 3 022 3 104 3 188 3 337
Kortfristiga skulder 200 559 551 294 381 359 472 425 259 265
Skulder och eget kapital 2 342 3 588 4 485 3 998 4 069 3 866 4 402 3 905 3 692 3 815
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 295
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 526 614 592 365 333 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 195 217 215 129 125 114
Utdelning till aktieägare 0 400 1 000 200 300 0 500 80 70 40
Omsättning 1 155 1 261 5 664 2 050 2 297 2 274 3 840 1 756 2 224 1 549
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 499 407 697 1 001 1 149 1 126 1 855 1 750 2 218 1 542
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 456 394 387 293 386 426 412 501 472 413
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -235 -580 3 791 456 637 140 878 430 331 136
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,33% -12,28% -30,42% -12,84% 2,00% -39,28% 111,94% -21,10% 43,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,93% -16,78% 83,97% 9,18% 13,47% 1,89% 18,79% 9,40% 6,93% 1,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -25,65% -49,26% 270,35% 18,33% 23,86% 3,24% 22,30% 20,97% 11,54% 4,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,55% 67,51% 76,60% 74,88% 83,41% 75,98% 56,92% 83,20% 59,29% 78,53%
Rörelsekapital/omsättning 39,28% 4,75% 46,02% 8,09% 12,15% -3,20% 1,16% 1,49% -2,03% 3,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,06% 51,66% 74,25% 16,73% 17,95% 9,00% 19,30% 9,03% 6,46% 5,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 286,50% 106,98% 212,89% 148,64% 168,24% 74,65% 105,08% 101,65% 75,29% 113,58%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...