Visa allt om Tråva-Produkter Aktiebolag
Visa allt om Tråva-Produkter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 19 366 21 284 25 159 24 730 16 628 19 351 19 353 20 318 34 522 16 900
Övrig omsättning - 50 996 - - - - - 37 2
Rörelseresultat (EBIT) 1 770 1 595 1 924 2 037 2 453 3 412 1 309 1 249 3 224 1 133
Resultat efter finansnetto 1 782 1 597 1 943 2 091 2 550 3 465 1 252 1 212 3 407 1 164
Årets resultat 1 061 1 126 1 667 1 324 1 481 2 038 736 819 1 892 658
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 442 5 213 5 250 1 959 1 776 937 992 1 250 1 589 1 239
Omsättningstillgångar 28 341 15 536 12 956 21 965 24 490 16 784 12 785 14 726 19 670 15 434
Tillgångar 34 783 20 749 18 206 23 923 26 266 17 721 13 777 15 976 21 260 16 673
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 185 5 824 5 698 5 031 4 107 6 304 4 855 7 000 6 181 4 289
Obeskattade reserver 4 749 4 343 4 208 4 431 4 066 3 549 2 877 2 654 2 581 1 835
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 3 325 566 937 892
Kortfristiga skulder 23 850 10 582 8 300 14 461 18 093 7 869 2 719 5 755 11 561 9 657
Skulder och eget kapital 34 783 20 749 18 206 23 923 26 266 17 721 13 777 15 976 21 260 16 673
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 425 441 442 418
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 3 048 2 918 2 795 2 619 2 153 1 928 1 753 1 567 1 459
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 1 124 997 970 865 759 901 2 110 835 762
Utdelning till aktieägare 800 700 1 000 1 000 400 3 650 590 2 880 0 0
Omsättning 19 366 21 334 26 155 24 730 16 628 19 351 19 353 20 318 34 559 16 902
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 7 7 7 6 7 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 421 2 661 3 594 3 533 2 375 3 225 2 765 3 386 5 754 2 817
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 536 530 573 547 513 485 469 725 481 448
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 247 2 031 2 351 2 457 2 776 3 678 1 567 1 588 3 516 1 464
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,01% -15,40% 1,73% 48,73% -14,07% -0,01% -4,75% -41,14% 104,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,13% 7,70% 10,69% 8,78% 9,72% 20,28% 9,82% 7,89% 16,35% 7,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,22% 7,51% 7,74% 8,49% 15,36% 18,57% 6,99% 6,20% 10,07% 7,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -3,95% 25,24% 58,52% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 54,72% 25,03% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 23,19% 23,28% 18,51% 30,34% 38,47% 46,07% 52,01% 44,15% 23,49% 34,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,43% 44,40% 49,33% 35,48% 27,05% 50,33% 50,63% 56,06% 37,81% 33,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 53,35% 82,86% 104,10% 67,28% 57,66% 172,92% 447,92% 202,85% 107,16% 70,66%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...