Visa allt om Uni Refill AB
Visa allt om Uni Refill AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 65 243 20 922 13 706 22 968 18 871 19 491 40 471 11 768 2 702 33 240
Övrig omsättning 1 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 748 -379 505 974 400 -1 136 -397 2 936 -4 058 795
Resultat efter finansnetto 1 169 438 1 175 1 492 886 -647 -105 3 229 -3 595 1 232
Årets resultat 672 242 675 873 678 -494 1 2 774 -2 330 655
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 250 2 380 2 511 2 644 2 785 2 936 3 052 3 206 3 315 2 060
Omsättningstillgångar 17 437 15 643 14 833 12 449 10 820 10 227 10 908 12 195 8 895 13 132
Tillgångar 19 687 18 024 17 344 15 093 13 604 13 163 13 960 15 401 12 211 15 192
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 554 15 022 14 780 14 105 13 231 12 553 13 048 13 046 10 272 12 602
Obeskattade reserver 1 207 910 792 492 120 0 154 271 0 1 266
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 13 707 1 922 1 589 184 104 544 349 1 842 1 896 1 280
Kortfristiga skulder 220 171 184 312 149 66 411 242 43 45
Skulder och eget kapital 19 687 18 024 17 344 15 093 13 604 13 163 13 960 15 401 12 211 15 192
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 118 86 86 86 68 395 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 16 16 16 16 11 124 0 0 0
Utdelning till aktieägare 380 11 140 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 65 244 20 922 13 706 22 968 18 871 19 491 40 471 11 768 2 702 33 240
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 2 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 65 243 20 922 6 853 11 484 9 436 9 746 20 236 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 140 134 51 51 51 40 260 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 878 -248 637 1 115 551 -989 -242 3 094 -3 913 795
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 211,84% 52,65% -40,33% 21,71% -3,18% -51,84% 243,91% 335,53% -91,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,90% 2,80% 6,88% 9,89% 6,55% -4,92% -0,76% 20,97% -29,42% 9,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,08% 2,41% 8,70% 6,50% 4,72% -3,32% -0,26% 27,44% -132,94% 4,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 2,20% 0,98% 7,93% 6,97% 5,10% -2,91% 100,00% 27,90% -139,53% 3,08%
Rörelsekapital/omsättning 26,39% 73,95% 106,88% 52,84% 56,55% 52,13% 25,94% 101,57% 327,61% 39,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,91% 87,28% 88,78% 96,00% 97,91% 95,37% 94,28% 86,01% 84,12% 88,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 725,45% 698,25% 303,26% 82,69% 151,68% 1 062,12% 159,12% 136,36% 881,40% 7 111,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...