Visa allt om C.S Riv och Håltagning AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 68 072 85 629 73 002 83 677 75 683 43 211 33 812 26 911 38 324 30 830
Övrig omsättning 267 202 379 10 203 4 78 1 850 3 214 1 464
Rörelseresultat (EBIT) 6 425 12 039 18 809 24 790 9 468 -2 444 3 987 1 832 5 505 1 728
Resultat efter finansnetto 6 827 9 965 18 790 24 776 9 432 -2 455 4 006 1 871 5 565 1 771
Årets resultat 4 720 7 658 14 608 19 684 34 0 2 415 983 2 584 564
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 570 1 361 451 439 437 487 322 361 504 741
Omsättningstillgångar 27 792 26 272 36 054 39 058 22 345 22 392 20 571 20 272 19 777 12 626
Tillgångar 29 362 27 633 36 505 39 497 22 782 22 879 20 893 20 632 20 281 13 367
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 342 20 622 14 764 24 156 4 472 12 438 12 438 10 023 9 040 6 457
Obeskattade reserver 0 0 0 0 494 494 3 005 2 655 2 160 960
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 663 7 011 21 741 15 341 17 816 9 947 5 450 7 955 9 081 5 951
Skulder och eget kapital 29 362 27 633 36 505 39 497 22 782 22 879 20 893 20 632 20 281 13 367
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 480 480 980 1 167
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 15 492 14 558 11 930 7 727 6 373 6 658 7 124
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 6 295 5 384 4 452 3 580 2 828 3 309 3 208
Utdelning till aktieägare 4 720 6 000 0 0 0 8 000 0 0 0 0
Omsättning 68 339 85 831 73 381 83 687 75 886 43 215 33 890 28 761 41 538 32 294
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 35 34 37 40 37 41 26 22 23 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 945 2 519 1 973 2 092 2 045 1 054 1 300 1 223 1 666 1 233
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 662 877 631 558 577 422 476 460 494 475
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 635 12 242 18 992 24 974 9 629 -2 300 4 088 1 937 6 084 3 165
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,50% 17,30% -12,76% 10,56% 75,15% 27,80% 25,64% -29,78% 24,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,26% 36,33% 51,52% 62,79% 41,71% -10,67% 19,19% 9,08% 27,48% 13,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,03% 11,72% 25,77% 29,64% 12,55% -5,65% 11,86% 6,96% 14,54% 5,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,96% 71,85% 100,00% 100,00% 53,88% 62,04% 75,43% 69,26% 58,69% 62,31%
Rörelsekapital/omsättning 26,63% 22,49% 19,61% 28,34% 5,98% 28,80% 44,72% 45,77% 27,91% 21,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,87% 74,63% 40,44% 61,16% 21,32% 56,05% 70,75% 58,06% 52,42% 53,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 287,61% 374,73% 165,83% 254,60% 125,42% 225,11% 377,45% 254,83% 208,64% 198,47%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2019 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!