Visa allt om J Anderbert Bygg AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 77 288 99 582 88 893 80 683 65 557 35 655 38 509 49 320 42 753 55 321
Övrig omsättning 353 257 281 647 291 261 11 23 9 6
Rörelseresultat (EBIT) 2 433 5 812 -799 1 496 3 996 1 849 1 334 2 939 4 036 2 244
Resultat efter finansnetto 2 398 8 237 2 606 1 446 3 958 1 826 1 071 2 640 3 651 2 165
Årets resultat 2 174 6 994 3 739 1 517 2 462 846 517 1 600 2 016 1 146
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 296 5 159 6 238 6 589 6 704 5 658 5 096 8 699 6 474 2 198
Omsättningstillgångar 22 531 37 703 21 032 23 646 18 065 22 003 10 091 16 615 11 282 9 543
Tillgångar 30 827 42 862 27 271 30 235 24 768 27 661 15 187 25 313 17 757 11 741
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 820 19 646 12 652 10 913 9 396 7 133 6 288 5 771 4 671 2 655
Obeskattade reserver 1 464 1 851 2 609 3 862 4 393 3 621 2 994 2 782 2 076 1 174
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 799 1 504 414 734 287 165 4 036 4 234 714
Kortfristiga skulder 7 544 20 565 10 506 15 046 10 246 16 619 5 740 12 725 6 776 7 198
Skulder och eget kapital 30 827 42 862 27 271 30 235 24 768 27 661 15 187 25 313 17 757 11 741
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 523 348
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 5 985 4 403 3 727 4 597 4 213 4 677
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 993 1 183 1 154 1 306 1 456 1 404
Utdelning till aktieägare 2 000 0 0 0 0 0 0 0 500 0
Omsättning 77 641 99 839 89 174 81 330 65 848 35 916 38 520 49 343 42 762 55 327
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 30 32 24 18 14 12 16 16 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 092 3 319 2 778 3 362 3 642 2 547 3 209 3 083 2 672 3 254
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 406 428 405 482 448 403 410 375 393 383
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 842 6 238 -362 1 878 4 424 2 216 1 744 3 309 4 403 2 604
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,39% 12,02% 10,18% 23,07% 83,86% -7,41% -21,92% 15,36% -22,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,90% 19,53% 9,73% 4,95% 16,15% 6,77% 8,90% 11,93% 22,73% 19,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,15% 8,41% 2,99% 1,86% 6,10% 5,26% 3,51% 6,12% 9,44% 4,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,00% 21,87% 17,12% 22,77% 25,40% 29,33% 24,23% 28,72% 34,25% 21,34%
Rörelsekapital/omsättning 19,39% 17,21% 11,84% 10,66% 11,93% 15,10% 11,30% 7,89% 10,54% 4,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,49% 49,20% 53,86% 46,06% 51,77% 36,00% 56,78% 30,90% 34,92% 29,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 298,66% 183,34% 200,19% 157,16% 176,31% 132,40% 175,80% 130,57% 166,50% 132,58%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...