Visa allt om SSM Bygg & Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 230 113 181 553 100 033 198 913 542 350 391 439 194 419 175 067 61 516 125 916
Övrig omsättning 0 0 0 618 113 55 636 855 407 0
Rörelseresultat (EBIT) -70 292 -45 368 -242 920 -17 254 -34 112 489 -34 435 -21 614 -16 628 2 295
Resultat efter finansnetto -5 098 -45 575 -255 276 -19 776 -33 901 3 546 -29 539 -21 899 -12 841 2 599
Årets resultat 20 902 -45 075 -255 535 5 224 1 099 22 536 -24 778 1 634 -12 841 2 599
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 411 795 157 099 133 184 233 304 167 630 107 142 81 260 36 269 576 433
Omsättningstillgångar 47 763 48 742 94 504 180 222 181 431 94 362 121 807 185 530 255 031 168 050
Tillgångar 459 558 205 841 227 688 413 526 349 061 201 504 203 067 221 799 255 607 168 483
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 902 31 000 76 075 76 611 71 387 70 288 47 751 47 529 45 895 58 486
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 10 131 20 779 23 820 14 059 16 473 16 166 4 532 3 283 0 0
Långfristiga skulder 133 439 110 154 82 375 274 489 131 862 22 470 54 548 139 205 195 301 80 513
Kortfristiga skulder 264 086 43 908 45 417 48 367 129 339 92 580 96 236 31 782 14 411 29 484
Skulder och eget kapital 459 558 205 841 227 688 413 526 349 061 201 504 203 067 221 799 255 607 168 483
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 1 352 6 724 19 157 1 941 910
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 104 21 923 37 174 43 384 41 122 42 565 25 404 5 990 11 335 7 260
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 761 13 323 22 468 27 224 24 514 23 418 16 616 11 897 7 306 4 041
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0
Omsättning 230 113 181 553 100 033 199 531 542 463 391 494 195 055 175 922 61 923 125 916
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 33 55 65 66 46 40 36 26 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 15 341 5 502 1 819 3 060 8 217 8 510 4 860 4 863 2 366 8 994
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 324 1 068 1 084 1 086 994 1 464 1 219 1 029 792 872
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -70 292 -45 368 -241 250 -16 480 -32 424 1 828 -33 407 -21 281 -16 414 2 500
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,75% 81,49% -49,71% -63,32% 38,55% 101,34% 11,05% 184,59% -51,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,78% -20,86% -106,32% -3,93% -9,61% 2,19% -14,45% -5,16% -2,24% 1,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,55% -23,65% -242,00% -8,16% -6,19% 1,13% -15,10% -6,54% -9,31% 2,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% -2,18% -204,54% 11,89% 2,99% 9,06% -0,72% 21,51% 36,15% 20,41%
Rörelsekapital/omsättning -94,01% 2,66% 49,07% 66,29% 9,60% 0,46% 13,15% 87,82% 391,15% 110,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,29% 15,06% 33,41% 18,53% 20,45% 34,88% 23,51% 21,43% 17,96% 34,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 17,97% 103,95% 202,03% 372,61% 116,20% 101,92% 126,57% 583,76% 1 769,70% 407,36%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!