Visa allt om Scen och Nöjesproduktion i Sala AB
Visa allt om Scen och Nöjesproduktion i Sala AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 348 5 477 4 722 5 886 4 089 4 594 3 834 2 823 1 354 2
Övrig omsättning 8 5 45 17 13 199 58 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 368 192 -276 594 272 433 237 420 518 -21
Resultat efter finansnetto 330 147 -321 528 198 335 162 344 475 -21
Årets resultat 106 113 139 454 192 231 44 70 202 -21
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 565 2 500 1 961 2 009 2 104 2 306 2 529 1 780 616 505
Omsättningstillgångar 1 392 616 1 250 1 430 1 144 1 032 877 1 535 480 23
Tillgångar 3 957 3 115 3 211 3 438 3 248 3 339 3 406 3 315 1 096 529
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 512 1 406 1 293 1 154 699 508 276 233 163 -39
Obeskattade reserver 191 0 0 510 569 638 618 518 269 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 325 1 163 1 114 984 874 0 0 918 0 100
Kortfristiga skulder 930 547 804 791 1 105 2 193 2 511 1 647 664 468
Skulder och eget kapital 3 957 3 115 3 211 3 438 3 248 3 339 3 406 3 315 1 096 529
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - 249 216 109 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 024 982 1 176 786 888 463 276 217 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 313 316 360 199 260 205 145 106 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 356 5 482 4 767 5 903 4 102 4 793 3 892 2 823 1 354 2
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 4 5 3 3 3 2 2 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 270 1 369 1 181 1 177 1 363 1 531 1 278 1 412 677 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 382 338 329 309 287 396 308 324 222 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 401 1 156 720 1 543 1 102 1 236 925 758 668 -7
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,90% 15,99% -19,78% 43,95% -10,99% 19,82% 35,81% 108,49% 67 600,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,43% 6,20% -8,60% 17,39% 8,37% 13,21% 7,25% 12,70% 47,26% -3,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,88% 3,52% -5,84% 10,16% 6,65% 9,60% 6,44% 14,91% 38,26% -1 050,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,03% 84,55% 82,59% 100,00% 100,00% 88,75% 85,34% 75,91% 96,60% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,28% 1,26% 9,45% 10,86% 0,95% -25,27% -42,62% -3,97% -13,59% -22 250,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,98% 45,14% 40,27% 45,14% 34,43% 29,30% 21,48% 18,54% 32,54% -7,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 149,68% 112,61% 155,47% 180,78% 103,53% 47,06% 34,93% 93,20% 72,29% 4,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...