Visa allt om J.V.C. Trading i Nyborg Aktiebolag
Visa allt om J.V.C. Trading i Nyborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 715 523 789 614 685 797 575 653 670 533
Övrig omsättning - - 15 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 139 -140 110 -129 2 77 -48 9 8 45
Resultat efter finansnetto 138 -140 109 -130 1 76 -51 6 4 40
Årets resultat 138 -140 109 -130 1 76 -51 6 4 40
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 87 72 134 67 105 100 147 183 190 208
Omsättningstillgångar 301 185 225 158 271 306 189 215 211 139
Tillgångar 387 257 359 225 376 406 336 397 401 348
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 246 108 218 109 189 188 112 163 158 154
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 122 0 0 0 1 13 24 36 87 0
Kortfristiga skulder 19 149 141 115 185 206 200 198 157 194
Skulder och eget kapital 387 257 359 225 376 406 336 397 401 348
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 96 96 0 96 96 88 76 72 58
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 96 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 3 95 30 78 30 30 61 24 22 18
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 715 523 804 614 685 797 575 653 670 533
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 715 523 789 614 685 797 575 653 670 533
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 63 200 220 175 175 178 149 154 153 141
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 221 -78 172 -35 85 124 2 62 54 84
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 36,71% -33,71% 28,50% -10,36% -14,05% 38,61% -11,94% -2,54% 25,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,92% -54,47% 30,64% -57,33% 0,53% 18,97% -14,29% 2,27% 2,00% 12,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,44% -26,77% 13,94% -21,01% 0,29% 9,66% -8,35% 1,38% 1,19% 8,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,22% 52,20% 68,44% 49,19% 62,63% 58,47% 48,17% 49,77% 43,43% 61,16%
Rörelsekapital/omsättning 39,44% 6,88% 10,65% 7,00% 12,55% 12,55% -1,91% 2,60% 8,06% -10,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,57% 42,02% 60,72% 48,44% 50,27% 46,31% 33,33% 41,06% 39,40% 44,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 584,21% 124,16% 159,57% 137,39% 146,49% 148,54% 94,50% 108,59% 134,39% 71,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...