Visa allt om Thiman's Vin & Delikatesser AB
Visa allt om Thiman's Vin & Delikatesser AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 1 610 1 001 430 283 1 459 3 006 2 520 2 594 2 631 2 369
Övrig omsättning 3 12 79 176 540 4 - - 19 -
Rörelseresultat (EBIT) -53 -110 -46 -108 44 -31 -222 -210 -84 -145
Resultat efter finansnetto -71 -130 -57 -116 16 -74 -251 -222 -91 -145
Årets resultat -71 -130 -61 -116 16 -74 -251 -87 -3 -5
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 273 316 359 423 1 300 1 295 1 406 923 1 084
Omsättningstillgångar 638 485 482 410 397 528 404 471 430 485
Tillgångar 638 758 799 769 820 1 829 1 699 1 877 1 353 1 569
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 133 204 334 427 543 526 601 852 939 942
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 135 229
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 74 127 46 0 75 486 332 461 0 98
Kortfristiga skulder 432 427 419 343 203 816 766 564 279 300
Skulder och eget kapital 638 758 799 769 820 1 829 1 699 1 877 1 353 1 569
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 416 542 653 494
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 315 755 232 172 85 70
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 123 284 228 235 250 224
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 613 1 013 509 459 1 999 3 010 2 520 2 594 2 650 2 369
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 2 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 730 752 630 649 658 592
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 227 264 224 239 245 186
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 171 -67 -3 -44 176 148 -50 -42 100 48
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 60,84% 132,79% - -80,60% -51,46% 19,29% -2,85% -1,41% 11,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,15% -14,51% -5,76% -13,78% 5,61% -1,69% -13,07% -11,19% -6,21% -9,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,23% -10,99% -10,70% -37,46% 3,15% -1,03% -8,81% -8,10% -3,19% -5,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,56% 25,77% -46,05% -49,82% 65,66% 58,08% 58,02% 58,13% 62,71% 59,35%
Rörelsekapital/omsättning 12,80% 5,79% 14,65% 23,67% 13,30% -9,58% -14,37% -3,59% 5,74% 7,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,85% 26,91% 41,80% 55,53% 66,22% 28,76% 35,37% 45,39% 76,59% 70,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 32,18% 24,82% 23,39% 54,81% 178,33% 33,95% 29,11% 40,25% 84,23% 121,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...