Visa allt om I & M Frakt AB
Visa allt om I & M Frakt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 2 116 1 759 1 377 527 528 498 2 027 2 650 2 529 2 194
Övrig omsättning 14 190 251 36 1 104 299 101 14 138
Rörelseresultat (EBIT) 279 299 77 -232 -268 -191 538 284 -479 97
Resultat efter finansnetto 237 266 28 -219 -252 -154 540 261 -507 91
Årets resultat 12 266 28 -219 -252 -21 300 236 -171 258
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 890 1 780 2 057 2 212 31 72 164 1 846 1 775 1 590
Omsättningstillgångar 638 775 555 1 143 1 280 1 545 1 727 925 655 612
Tillgångar 3 528 2 555 2 612 3 354 1 311 1 617 1 891 2 771 2 430 2 202
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 141 1 179 942 944 1 203 1 515 1 597 1 337 1 141 1 332
Obeskattade reserver 225 0 0 0 0 0 133 0 0 336
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 674 922 1 188 1 432 30 8 7 751 1 026 322
Kortfristiga skulder 488 454 481 978 79 94 155 683 263 211
Skulder och eget kapital 3 528 2 555 2 612 3 354 1 311 1 617 1 891 2 771 2 430 2 202
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 260 - 301 247 247 238
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 236 260 0 248 112 274 232 28
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 120 127 130 128 177 176 200 117
Utdelning till aktieägare 40 50 30 30 40 60 60 40 40 20
Omsättning 2 130 1 949 1 628 563 529 602 2 326 2 751 2 543 2 332
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 116 1 759 1 377 527 528 498 1 014 1 325 1 265 1 097
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 490 452 408 442 442 428 335 414 383 188
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 607 530 320 -189 -227 -145 600 553 -143 547
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,30% 27,74% 161,29% -0,19% 6,02% -75,43% -23,51% 4,78% 15,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,91% 11,70% 2,95% -6,53% -19,22% -9,59% 29,35% 10,25% -19,71% 4,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,19% 17,00% 5,59% -41,56% -47,73% -31,12% 27,38% 10,72% -18,94% 4,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,09% 18,25% 5,37% 31,31% 227,46% 291,37% 77,55% 9,13% 15,50% 18,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,32% 46,14% 36,06% 28,15% 91,76% 93,69% 89,64% 48,25% 46,95% 71,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 130,74% 170,70% 115,38% 116,87% 1 620,25% 1 643,62% 1 114,19% 135,43% 249,05% 290,05%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...