Visa allt om Sodexo AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 3 714 185 3 259 717 3 032 169 3 230 057 3 477 883 3 450 845 0 0 0 0
Övrig omsättning 680 18 888 52 828 48 325 4 965 2 757 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 216 115 175 105 77 597 26 375 60 147 83 816 -740 -1 383 -372 -815
Resultat efter finansnetto 220 239 171 600 50 718 34 150 74 263 88 563 23 599 -4 098 -2 822 -4 205
Årets resultat 134 789 102 774 27 429 28 824 25 474 43 008 25 855 -788 0 -3 280
Balansräkningar (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 480 755 423 723 420 137 453 969 460 178 464 671 1 037 827 1 037 827 1 037 605 1 037 605
Omsättningstillgångar 955 839 952 247 787 549 644 652 785 748 743 667 61 252 141 540 49 513 60 447
Tillgångar 1 436 594 1 375 970 1 207 686 1 098 621 1 245 926 1 208 338 1 099 079 1 179 367 1 087 118 1 098 052
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 422 859 424 439 321 666 294 237 265 413 129 939 679 835 653 980 654 768 654 768
Obeskattade reserver 223 345 140 413 99 695 91 857 92 215 116 274 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 9 705 13 013 26 120 26 378 0 1 392 964 964 964 964
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 218 823 0 129 447 75 024 35 379
Kortfristiga skulder 780 685 798 105 760 205 686 149 888 298 741 910 418 280 394 976 356 362 406 941
Skulder och eget kapital 1 436 594 1 375 970 1 207 686 1 098 621 1 245 926 1 208 338 1 099 079 1 179 367 1 087 118 1 098 052
Löner & utdelning (tkr)
2023-08
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Löner till styrelse & VD 14 431 14 074 10 532 13 612 17 762 20 329 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 5 079 1 717 - 0 2 335 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 315 260 1 252 741 1 243 044 1 285 050 1 389 817 1 383 678 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 529 077 434 326 509 049 536 838 557 500 552 704 575 - 0 444
Utdelning till aktieägare 162 750 147 298 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 714 865 3 278 605 3 084 997 3 278 382 3 482 848 3 453 602 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 836 3 707 3 626 3 934 4 351 4 514 0 - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 968 879 836 821 799 764 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 486 459 486 482 452 433 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 361 100 282 044 185 604 138 701 174 397 199 851 -740 -1 383 -372 -815
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,94% 7,50% -6,13% -7,13% 0,78% - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,72% 12,80% 4,49% 3,67% 6,71% 8,36% - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,08% 5,41% 1,79% 1,25% 2,40% 2,93% - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,50% 86,35% 87,40% 85,72% 84,51% 84,72% - - - -
Rörelsekapital/omsättning 4,72% 4,73% 0,90% -1,28% -2,95% 0,05% - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,56% 38,81% 33,07% 33,30% 27,08% 18,26% 61,85% 55,45% 60,23% 59,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,84% 115,66% 100,36% 90,34% 85,36% 96,29% 14,64% 35,84% 13,89% 14,85%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!