Visa allt om Sodexo AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 3 477 883 3 450 845 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 4 965 2 757 - - - - - - 205 538
Rörelseresultat (EBIT) 60 147 83 816 -740 -1 383 -372 -815 -419 -440 -65 232
Resultat efter finansnetto 74 263 88 563 23 599 -4 098 -2 822 -4 205 2 961 -2 362 166 11 176
Årets resultat 25 474 43 008 25 855 -788 0 -3 280 12 711 14 807 2 140 12 256
Balansräkningar (tkr)
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 460 178 464 671 1 037 827 1 037 827 1 037 605 1 037 605 1 037 605 1 037 646 1 066 976 1 089 107
Omsättningstillgångar 785 748 743 667 61 252 141 540 49 513 60 447 77 444 147 537 102 847 41 824
Tillgångar 1 245 926 1 208 338 1 099 079 1 179 367 1 087 118 1 098 052 1 115 049 1 185 183 1 169 823 1 130 931
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 265 413 129 939 679 835 653 980 654 768 654 768 654 768 646 352 640 162 632 840
Obeskattade reserver 92 215 116 274 0 0 0 0 0 11 324 31 454 31 579
Avsättningar (tkr) 0 1 392 964 964 964 964 964 964 964 964
Långfristiga skulder 0 218 823 0 129 447 75 024 35 379 14 55 105 37 519 0
Kortfristiga skulder 888 298 741 910 418 280 394 976 356 362 406 941 459 303 471 438 459 724 465 548
Skulder och eget kapital 1 245 926 1 208 338 1 099 079 1 179 367 1 087 118 1 098 052 1 115 049 1 185 183 1 169 823 1 130 931
Löner & utdelning (tkr)
2019-08
2018-08
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD 17 762 20 329 0 - 0 0 0 0 0 1 565
Varav tantiem till styrelse & VD 2 335 0 - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 1 389 817 1 383 678 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 557 500 552 704 575 - 0 444 0 0 0 2 397
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 482 848 3 453 602 0 0 0 0 0 0 205 538
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 351 4 514 0 - 0 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 799 764 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 452 433 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 174 397 199 851 -740 -1 383 -372 -815 -419 -440 -65 232
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,78% - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,71% 8,36% - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,40% 2,93% - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,51% 84,72% - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning -2,95% 0,05% - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,08% 18,26% 61,85% 55,45% 60,23% 59,63% 58,72% 55,24% 56,70% 58,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 85,36% 96,29% 14,64% 35,84% 13,89% 14,85% 16,86% 31,30% 22,37% 8,98%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...