Visa allt om Horda Stans AB
Visa allt om Horda Stans AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 100 188 90 148 78 570 71 426 69 112 66 146 50 265 39 749 61 309 68 123
Övrig omsättning - - - - - - 44 55 - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 475 4 850 3 927 6 719 6 323 2 744 1 428 -4 157 -534 4 357
Resultat efter finansnetto 5 142 4 376 3 371 6 049 5 340 1 505 510 -6 307 -4 766 3 206
Årets resultat 2 850 2 488 1 849 5 148 2 404 132 1 205 -1 513 -3 940 2 219
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 291 24 521 23 157 23 904 25 115 29 116 29 004 29 769 32 721 36 786
Omsättningstillgångar 27 735 24 642 24 049 21 339 19 863 19 922 16 647 12 583 16 982 21 565
Tillgångar 52 026 49 162 47 206 45 244 44 978 49 038 45 651 42 352 49 703 58 351
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 016 14 316 13 978 14 329 11 581 9 513 9 381 9 098 10 402 13 387
Obeskattade reserver 7 914 6 541 5 407 4 592 5 389 4 119 2 959 3 983 8 816 9 271
Avsättningar (tkr) 801 722 642 566 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 683 11 954 14 182 13 165 15 481 20 736 20 129 21 318 21 932 22 701
Kortfristiga skulder 15 612 15 629 12 997 12 593 12 526 14 670 13 181 7 953 8 553 12 993
Skulder och eget kapital 52 026 49 162 47 206 45 244 44 978 49 038 45 651 42 352 49 703 58 351
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 1 079 1 031 776 575 601
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 18 796 15 065 11 624 11 564 10 450 8 181 8 426 10 174 11 085
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 7 356 5 475 4 557 4 517 4 356 3 594 3 610 4 467 5 006
Utdelning till aktieägare 0 0 2 150 2 200 2 400 0 0 0 0 0
Omsättning 100 188 90 148 78 570 71 426 69 112 66 146 50 309 39 804 61 309 68 123
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 56 54 43 33 32 41 32 26 37 40
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 789 1 669 1 827 2 164 2 160 1 613 1 571 1 529 1 657 1 703
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 0 484 478 490 503 387 400 493 411 417
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 788 6 776 5 127 8 782 8 439 4 883 3 280 -2 268 1 344 6 124
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,14% 14,74% 10,00% 3,35% 4,48% 31,59% 26,46% -35,17% -10,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,56% 9,87% 8,33% 14,88% 14,23% 5,62% 2,84% -13,29% -6,50% 7,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,48% 5,38% 5,00% 9,43% 9,26% 4,17% 2,58% -14,16% -5,27% 6,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,26% 19,09% 18,83% 22,81% 21,93% 16,45% 15,64% 7,93% 12,15% 16,85%
Rörelsekapital/omsättning 12,10% 10,00% 14,07% 12,24% 10,62% 7,94% 6,90% 11,65% 13,75% 12,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,73% 39,50% 38,54% 39,59% 34,58% 25,59% 25,33% 28,41% 33,70% 34,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 99,37% 89,41% 89,80% 93,33% 85,53% 71,44% 65,89% 74,09% 81,21% 84,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...