Visa allt om Pianofabriken Nylund & Son AB
Visa allt om Pianofabriken Nylund & Son AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 622 4 277 3 832 3 749 3 840 3 912 3 499 3 671 3 781 2 704
Övrig omsättning 97 89 71 - 52 86 94 93 93 94
Rörelseresultat (EBIT) 159 177 103 87 84 256 156 10 205 143
Resultat efter finansnetto 151 161 83 69 66 242 146 -3 192 131
Årets resultat 111 93 79 61 37 140 95 18 107 77
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 0 1 2 3 7 6 8 11 2
Omsättningstillgångar 2 104 2 228 2 030 1 949 2 190 1 865 1 642 1 550 1 532 1 177
Tillgångar 2 109 2 228 2 031 1 951 2 193 1 872 1 648 1 558 1 543 1 179
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 264 1 153 1 060 981 921 883 744 649 671 564
Obeskattade reserver 250 244 203 224 235 223 177 162 192 157
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 19 16 83 102 95 88 102 99 96 98
Kortfristiga skulder 577 815 684 644 942 677 625 648 584 360
Skulder och eget kapital 2 109 2 228 2 031 1 951 2 193 1 872 1 648 1 558 1 543 1 179
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 204 236 213 177 198 143 176 247 253
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 414 390 381 345 377 407 302 360 353
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 234 231 225 202 219 236 171 230 219
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
Omsättning 4 719 4 366 3 903 3 749 3 892 3 998 3 593 3 764 3 874 2 798
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 156 1 069 958 937 960 978 875 918 945 676
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 254 219 220 210 187 205 204 170 220 213
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 160 178 104 88 88 260 159 13 209 148
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,07% 11,61% 2,21% -2,37% -1,84% 11,80% -4,69% -2,91% 39,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,54% 7,99% 5,07% 4,46% 3,83% 13,68% 9,59% 0,64% 13,29% 12,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,44% 4,16% 2,69% 2,32% 2,19% 6,54% 4,52% 0,27% 5,42% 5,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,54% 37,11% 41,15% 43,05% 39,09% 42,84% 43,38% 34,81% 42,45% 51,41%
Rörelsekapital/omsättning 33,04% 33,04% 35,13% 34,81% 32,50% 30,37% 29,07% 24,57% 25,07% 30,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,18% 60,29% 59,99% 59,24% 49,89% 55,95% 53,06% 49,32% 52,45% 57,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 67,94% 79,51% 71,64% 83,54% 83,12% 66,03% 64,00% 57,56% 79,62% 57,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...