Visa allt om Ydrebostäder Aktiebolag
Visa allt om Ydrebostäder Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 21 423 20 604 20 226 18 824 17 769 16 315 15 006 14 856 14 574 13 547
Övrig omsättning 460 471 500 1 313 294 223 293 251 24 41
Rörelseresultat (EBIT) 1 586 2 376 3 072 2 410 -1 315 1 980 708 1 703 1 666 1 834
Resultat efter finansnetto 468 689 773 -406 -4 403 -1 212 -1 904 -824 -920 -543
Årets resultat 468 689 773 -406 -4 403 -1 212 -1 904 -824 -920 -543
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 105 659 107 928 110 653 112 943 115 212 111 605 86 300 67 487 68 610 70 000
Omsättningstillgångar 12 584 10 629 9 175 5 125 4 028 2 981 2 923 3 409 3 011 3 859
Tillgångar 118 243 118 557 119 829 118 067 119 240 114 585 89 223 70 896 71 620 73 859
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 276 13 808 13 119 12 347 12 753 3 456 823 2 727 3 552 4 472
Obeskattade reserver 0 0 0 0 616 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 606 635 672 733 0 739 625 643 627 590
Långfristiga skulder 90 400 94 900 96 900 98 900 98 900 99 900 79 400 61 900 61 900 62 900
Kortfristiga skulder 12 961 9 214 9 137 6 088 6 971 10 491 8 375 5 626 5 542 5 898
Skulder och eget kapital 118 243 118 557 119 829 118 067 119 240 114 585 89 223 70 896 71 620 73 859
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 270 258 236 234 222 221 274 217 217
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 836 482 734 1 230 1 068 1 182 1 210 1 273 1 159 1 196
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 323 330 315 744 328 692 538 630 605 494
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 21 883 21 075 20 726 20 137 18 063 16 538 15 299 15 107 14 598 13 588
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 6 6 5 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 712 10 302 10 113 3 137 2 962 3 263 2 501 2 476 2 429 2 258
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 645 - 755 419 320 486 384 419 383 372
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 874 2 605 5 367 4 702 658 3 618 2 175 3 175 3 131 3 317
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,97% 1,87% 7,45% 5,94% 8,91% 8,72% 1,01% 1,93% 7,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,35% 2,02% 2,58% 2,05% -1,09% 1,76% 0,81% 2,44% 2,44% 2,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,47% 11,59% 15,28% 12,83% -7,30% 12,33% 4,82% 11,62% 12,01% 14,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 97,75% 97,20% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,22% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1,76% 6,87% 0,19% -5,12% -16,56% -46,03% -36,33% -14,92% -17,37% -15,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,07% 11,65% 10,95% 10,46% 11,08% 3,02% 0,92% 3,85% 4,96% 6,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,66% 114,67% 99,44% 82,39% 56,29% 27,39% 33,92% 56,56% 50,02% 61,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...