Visa allt om Linköpings universitet Holding AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 22 172 21 801 21 246 30 916 42 712 44 317 42 820 39 056 38 552 34 423
Övrig omsättning 7 803 11 936 10 782 9 583 12 411 10 660 10 425 9 352 12 922 16 033
Rörelseresultat (EBIT) -5 088 -1 194 -339 -541 588 963 -618 553 -679 -1 109
Resultat efter finansnetto -5 467 149 -334 -49 904 -538 -894 1 408 -512 -707
Årets resultat -5 486 77 -335 -70 895 -538 -899 1 395 -526 -716
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 571 9 257 8 179 8 295 7 613 5 419 4 538 3 363 2 579 1 902
Omsättningstillgångar 21 715 24 094 26 838 34 271 34 441 37 230 33 315 34 727 30 765 27 216
Tillgångar 33 286 33 351 35 017 42 566 42 054 42 649 37 853 38 090 33 344 29 118
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 715 23 202 22 375 21 960 19 641 17 996 17 034 17 930 15 786 15 562
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 7 7 7 7 7 14 14 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 571 10 142 12 635 20 599 22 406 24 646 20 805 20 146 17 558 13 556
Skulder och eget kapital 33 286 33 351 35 017 42 566 42 054 42 649 37 853 38 090 33 344 29 118
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 2 699 2 768 2 690
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 11 390 11 589 11 236
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 7 172 7 328 7 636
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 29 975 33 737 32 028 40 499 55 123 54 977 53 245 48 408 51 474 50 456
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 17 17 23 33 31 26 23 24 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 386 1 282 1 250 1 344 1 294 1 430 1 647 1 698 1 606 1 497
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 935 862 810 808 781 815 941 962 926 974
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -5 020 -1 122 -231 -392 672 1 087 -482 711 -497 -811
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,70% 2,61% -31,28% -27,62% -3,62% 3,50% 9,64% 1,31% 11,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -12,01% 3,15% -0,26% -0,10% 2,47% 2,26% -1,58% 3,74% -1,36% -2,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -18,02% 4,82% -0,42% -0,14% 2,43% 2,17% -1,40% 3,65% -1,18% -2,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 32,22% 64,00% 66,85% 44,22% 28,18% 28,40% 29,22% 37,33% 34,26% 39,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,22% 69,57% 63,90% 51,59% 46,70% 42,20% 45,00% 47,07% 47,34% 53,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 149,03% 237,57% 212,41% 166,37% 153,71% 151,06% 160,13% 172,38% 175,22% 200,77%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 11 348 10 421 10 640 18 128 24 390 25 250 27 082 26 161 27 776 27 833
Övrig omsättning 2 523 5 711 6 191 4 870 7 791 6 369 5 727 5 417 7 416 6 816
Rörelseresultat (EBIT) -2 148 -1 142 -101 -1 385 -611 345 -741 -18 -228 -606
Resultat efter finansnetto -1 848 -439 -264 -92 -293 -1 156 -1 018 838 293 -267
Årets resultat -3 798 -439 -232 43 812 -106 -1 278 1 674 -10 -543
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 865 11 217 11 328 11 683 11 338 8 020 6 393 5 244 3 849 3 684
Omsättningstillgångar 17 105 17 711 19 310 22 679 20 419 21 634 21 799 25 351 24 664 27 592
Tillgångar 27 970 28 928 30 638 34 362 31 757 29 654 28 192 30 595 28 513 31 276
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 082 21 880 21 569 21 051 18 620 17 058 15 664 16 942 14 518 13 779
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 888 7 048 9 069 13 311 13 137 12 596 12 528 13 653 13 995 17 497
Skulder och eget kapital 27 970 28 928 30 638 34 362 31 757 29 654 28 192 30 595 28 513 31 276
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 1 318 1 411 1 475
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 9 252 9 454 8 979
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 5 400 5 563 5 691
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 871 16 132 16 831 22 998 32 181 31 619 32 809 31 578 35 192 34 649
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 13 19 21 18 16 18 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 11 348 10 421 5 320 1 394 1 284 1 202 1 505 1 635 1 543 1 637
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 790 2 667 1 703 886 913 850 1 006 1 016 935 992
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 148 -1 142 -76 -1 338 -564 413 -664 70 -157 -443
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,90% -2,06% -41,31% -25,67% -3,41% -6,76% 3,52% -5,81% -0,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,68% -1,42% -0,50% -0,26% -0,51% 1,16% -2,56% 2,74% 1,09% -0,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -14,00% -3,95% -1,43% -0,49% -0,66% 1,37% -2,67% 3,21% 1,12% -0,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 72,41% 102,32% 96,25% 51,68% 29,86% 35,79% 34,23% 44,72% 38,41% 36,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,22% 75,64% 70,40% 61,26% 58,63% 57,52% 55,56% 55,38% 50,92% 44,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 192,45% 251,29% 212,92% 170,38% 155,43% 171,75% 174,00% 185,68% 176,23% 157,70%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!