Visa allt om Omsorgsgruppen IN AB
Visa allt om Omsorgsgruppen IN AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 111 184 107 258 103 728 116 759 103 155 89 775 59 297 44 258 30 202 28 897
Övrig omsättning 1 392 983 1 171 1 810 1 803 1 440 1 102 879 638 512
Rörelseresultat (EBIT) -717 441 -501 312 1 164 298 2 337 2 125 687 1 090
Resultat efter finansnetto -758 393 -570 215 1 048 259 2 277 2 081 623 1 028
Årets resultat -758 5 2 156 752 276 1 660 1 448 445 760
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 323 297 747 1 122 869 1 211 157 208 159 214
Omsättningstillgångar 15 969 13 488 11 735 13 350 12 695 10 181 6 478 6 191 3 328 3 833
Tillgångar 16 293 13 785 12 481 14 472 13 564 11 392 6 635 6 399 3 487 4 047
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 135 129 123 121 121 458 133 124 179 191
Obeskattade reserver 0 0 0 41 36 22 22 46 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 633 25 325 625 1 025 300 500 840 280 420
Kortfristiga skulder 14 525 13 632 12 033 13 685 12 382 10 612 5 980 5 389 3 028 3 436
Skulder och eget kapital 16 293 13 785 12 481 14 472 13 564 11 392 6 635 6 399 3 487 4 047
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 465 495 508 464 418 395 366 253 0 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 74 555 71 432 70 318 78 331 69 348 61 376 38 584 28 126 19 648 18 293
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 27 553 25 375 24 271 27 601 24 485 21 346 13 724 10 200 7 475 6 677
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0
Omsättning 112 576 108 241 104 899 118 569 104 958 91 215 60 399 45 137 30 840 29 409
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 216 211 210 247 220 200 133 103 67 65
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 515 508 494 473 469 449 446 430 451 445
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 479 463 454 431 429 416 397 376 406 381
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -650 636 -221 679 1 506 625 2 430 2 212 780 1 204
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,66% 3,40% -11,16% 13,19% 14,90% 51,40% 33,98% 46,54% 4,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,39% 3,20% -4,01% 2,16% 8,59% 2,69% 35,22% 33,41% 19,70% 26,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,64% 0,41% -0,48% 0,27% 1,13% 0,34% 3,94% 4,83% 2,27% 3,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,30% -0,13% -0,29% -0,29% 0,30% -0,48% 0,84% 1,81% 0,99% 1,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 0,83% 0,94% 0,99% 1,06% 1,09% 4,16% 2,25% 2,47% 5,13% 4,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,94% 98,94% 97,52% 97,55% 102,53% 95,94% 108,33% 114,88% 109,91% 111,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...