Visa allt om OGH Sales AB
Visa allt om OGH Sales AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 3 869 20 448 20 788 22 633 22 891 29 931 32 928 37 598 46 843
Övrig omsättning 42 - 3 597 947 - - - - 906 -
Rörelseresultat (EBIT) 35 -132 1 873 501 -203 345 1 390 1 009 -2 438 182
Resultat efter finansnetto 34 -181 1 717 325 -414 149 1 259 606 -2 947 -142
Årets resultat 34 -181 942 325 -414 149 1 424 606 -2 947 -110
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 54 503 655 830 1 004 1 029 1 251 387
Omsättningstillgångar 1 235 2 639 10 140 7 479 6 215 7 080 7 724 9 010 7 318 8 559
Tillgångar 1 235 2 639 10 194 7 982 6 870 7 910 8 727 10 039 8 569 8 946
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 248 215 396 -546 -871 -457 -606 -2 030 -2 635 312
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 178 311 352 2 192 1 933 2 694 3 421 3 757 3 323 4 599
Kortfristiga skulder 809 2 114 9 446 6 336 5 808 5 673 5 912 8 311 7 882 4 035
Skulder och eget kapital 1 235 2 639 10 194 7 982 6 870 7 910 8 727 10 039 8 569 8 946
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 488 480 200 480 500 580 540
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 493 1 795 1 239 1 286 1 243 1 177 1 320 1 730 1 691
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 246 814 616 628 516 568 840 878 1 088
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 42 3 869 24 045 21 735 22 633 22 891 29 931 32 928 38 504 46 843
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 4 5 6 5 5 5 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 3 869 5 112 4 158 3 772 4 578 5 986 6 586 6 266 6 692
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 740 662 517 444 449 493 537 586 479
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 35 -76 1 902 521 -191 357 1 580 1 231 -2 396 248
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -81,08% -1,64% -8,15% -1,13% -23,52% -9,10% -12,42% -19,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -5,00% 18,46% 6,29% -2,94% 4,41% 15,94% 10,23% -28,18% 2,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -3,41% 9,20% 2,41% -0,89% 1,52% 4,65% 3,12% -6,42% 0,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 43,29% 19,66% 24,11% 26,41% 22,55% 23,29% 18,34% 7,68% 15,48%
Rörelsekapital/omsättning - 13,57% 3,39% 5,50% 1,80% 6,15% 6,05% 2,12% -1,50% 9,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,08% 8,15% 3,88% -6,84% -12,68% -5,78% -6,94% -20,22% -30,75% 3,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 152,66% 124,83% 86,67% 83,11% 78,75% 90,06% 91,46% 76,19% 67,24% 140,12%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...