Visa allt om Mohlins Cykel & Motor AB
Visa allt om Mohlins Cykel & Motor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 13 859 11 919 10 854 10 767 11 028 9 669 8 183 8 509 9 642 12 074
Övrig omsättning 308 224 210 161 95 72 8 18 34 -
Rörelseresultat (EBIT) 303 277 248 394 -274 70 -339 -130 -315 51
Resultat efter finansnetto 262 236 198 278 -324 9 -371 -150 -334 54
Årets resultat 231 232 141 278 -324 9 -371 -39 -218 25
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 99 117 137 58 169 180 191 165 208 213
Omsättningstillgångar 5 666 6 436 5 263 4 846 5 137 5 677 4 077 3 574 3 732 3 897
Tillgångar 5 766 6 554 5 399 4 904 5 306 5 857 4 268 3 739 3 940 4 110
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 057 826 594 453 175 498 490 861 900 1 118
Obeskattade reserver 60 61 57 0 0 0 0 0 61 177
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 569 295 711 383 547 542 732 594 388 324
Kortfristiga skulder 4 080 5 371 4 037 4 068 4 584 4 816 3 047 2 284 2 592 2 491
Skulder och eget kapital 5 766 6 554 5 399 4 904 5 306 5 857 4 268 3 739 3 940 4 110
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 324 291 407 308
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 109 1 665 1 682 1 655 1 472 993 950 1 161 1 216
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 783 530 576 597 532 480 458 576 569
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 167 12 143 11 064 10 928 11 123 9 741 8 191 8 527 9 676 12 074
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 6 6 6 5 4 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 980 1 703 1 809 1 795 1 838 1 934 2 046 1 702 1 607 2 012
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 451 416 368 379 378 403 452 341 359 354
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 321 296 269 405 -263 81 -327 -117 -284 85
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,28% 9,81% 0,81% -2,37% 14,06% 18,16% -3,83% -11,75% -20,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,25% 4,23% 4,59% 7,28% -5,15% 1,20% -7,94% -3,40% -7,82% 1,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,19% 2,32% 2,28% 3,32% -2,48% 0,72% -4,14% -1,49% -3,19% 0,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,65% 36,17% 34,75% 37,63% 32,55% 36,44% 34,13% 33,86% 35,60% 33,36%
Rörelsekapital/omsättning 11,44% 8,94% 11,30% 7,23% 5,01% 8,90% 12,59% 15,16% 11,82% 11,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,14% 13,33% 11,83% 9,24% 3,30% 8,50% 11,48% 23,03% 23,96% 30,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 9,49% 8,83% 12,29% 7,23% 7,46% 12,48% 11,16% 17,60% 23,19% 32,48%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...