Visa allt om KAMAKI AB
Visa allt om KAMAKI AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 489 2 632 2 525 2 501 3 187 2 463 2 568 2 557 2 585 2 171
Övrig omsättning 6 12 1 17 - 35 70 67 39 58
Rörelseresultat (EBIT) 1 58 -53 -59 17 -182 -313 -69 51 -153
Resultat efter finansnetto 1 58 -53 -59 1 -203 -334 -95 27 -162
Årets resultat 1 58 -53 -59 1 -203 -334 -95 27 -162
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 114 52 56 56 133 255 312 354 177 215
Omsättningstillgångar 312 572 402 512 522 264 288 294 250 249
Tillgångar 426 623 458 569 655 519 600 647 427 464
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 231 280 222 275 334 -867 -664 -330 -235 -262
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 195 343 236 294 321 1 386 1 263 977 662 726
Skulder och eget kapital 426 623 458 569 655 519 600 647 427 464
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 238 362 364 360 405
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 456 499 547 613 637 262 374 202 106 71
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 225 237 212 232 281 202 298 219 175 170
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 495 2 644 2 526 2 518 3 187 2 498 2 638 2 624 2 624 2 229
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 830 877 842 625 797 821 642 852 862 724
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 224 243 254 178 231 232 217 234 214 223
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 27 84 -5 18 139 -63 -203 13 105 -69
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,43% 4,24% 0,96% -21,52% 29,40% -4,09% 0,43% -1,08% 19,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,23% 9,31% -11,57% -10,37% 2,60% -35,07% -52,17% -10,66% 11,94% -32,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,04% 2,20% -2,10% -2,36% 0,53% -7,39% -12,19% -2,70% 1,97% -7,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,69% 66,45% 67,80% 68,29% 68,90% 67,28% 63,51% 61,79% 62,82% 62,97%
Rörelsekapital/omsättning 4,70% 8,70% 6,57% 8,72% 6,31% -45,55% -37,97% -26,71% -15,94% -21,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,23% 44,94% 48,47% 48,33% 50,99% -167,05% -110,67% -51,00% -55,04% -56,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 130,26% 154,23% 148,31% 158,84% 145,79% 15,73% 18,69% 25,08% 31,72% 28,37%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...