Visa allt om SWED PRO Alingsås AB
Visa allt om SWED PRO Alingsås AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 829 1 638 1 263 1 103 1 233 1 046 621 901 1 209 1 033
Övrig omsättning - - 50 - 6 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 172 200 114 44 131 -29 85 -26 -89 78
Resultat efter finansnetto 174 201 113 44 129 -31 83 -30 -91 77
Årets resultat 136 156 87 25 95 -31 83 -30 -85 53
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 19 24 0 0 13 0 5 77 108
Omsättningstillgångar 801 860 588 684 601 312 305 248 344 325
Tillgångar 815 879 612 684 601 324 305 253 421 433
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 266 406 250 163 213 118 149 66 96 181
Obeskattade reserver 29 29 29 29 19 0 0 0 0 6
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 520 444 333 492 369 206 156 187 325 246
Skulder och eget kapital 815 879 612 684 601 324 305 253 421 433
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 472 163 240 360 250
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 629 625 471 516 544 24 0 91 183 88
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 282 261 214 172 182 169 65 173 173 107
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0
Omsättning 1 829 1 638 1 313 1 103 1 239 1 046 621 901 1 209 1 033
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 915 819 632 552 1 233 1 046 621 451 605 517
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 507 479 379 378 788 734 269 266 396 238
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 177 205 115 44 131 -28 90 -19 -58 116
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,66% 29,69% 14,51% -10,54% 17,88% 68,44% -31,08% -25,48% 17,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,35% 22,87% 18,63% 6,58% 21,80% -8,95% 27,87% -10,28% -21,14% 18,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,51% 12,27% 9,03% 4,08% 10,62% -2,77% 13,69% -2,89% -7,36% 7,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,67% 99,94% 99,92% 99,73% 99,92% 97,71% 95,33% 100,00% 90,24% 91,97%
Rörelsekapital/omsättning 15,36% 25,40% 20,19% 17,41% 18,82% 10,13% 23,99% 6,77% 1,57% 7,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,41% 48,76% 44,55% 26,96% 37,77% 36,42% 48,85% 26,09% 22,80% 42,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 146,73% 188,06% 168,77% 133,54% 155,56% 138,35% 177,56% 117,11% 96,92% 120,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...