Visa allt om Serigmo Care Ängsätra AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 24 087 22 814 16 703 17 385 16 199 13 845 13 309 15 725 18 172 19 754
Övrig omsättning 381 323 404 257 25 6 57 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 66 640 -1 286 -2 199 503 150 -1 098 49 3 106 4 239
Resultat efter finansnetto 44 634 -1 291 -2 202 512 212 -1 024 119 6 129 7 165
Årets resultat 13 24 32 10 265 373 13 59 2 968 5 582
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 568 282 318 246 263 3 010 3 446 3 370 3 319 5 557
Omsättningstillgångar 4 044 4 252 3 699 2 858 3 916 3 941 3 389 5 348 5 326 8 418
Tillgångar 4 612 4 534 4 016 3 104 4 179 6 951 6 835 8 718 8 646 13 975
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 487 1 474 1 450 967 957 4 391 4 018 4 005 3 947 5 979
Obeskattade reserver 0 0 0 336 1 109 1 392 1 674 1 674 1 638 1 638
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 243 0 601 0 0 0 0 1 598 1 674 1 260
Kortfristiga skulder 2 883 3 060 1 965 1 801 2 113 1 167 1 142 1 441 1 388 5 098
Skulder och eget kapital 4 612 4 534 4 016 3 104 4 179 6 951 6 835 8 718 8 646 13 975
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 7 326 7 369 7 702
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 - 3 054 3 023 3 176
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 200 0 0 0 4 000
Omsättning 24 468 23 137 17 107 17 642 16 224 13 851 13 366 15 725 18 172 19 754
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 22 21 23 20 17 19 19 18 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 095 1 037 795 756 810 814 700 828 1 010 1 040
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 612 573 517 536 518 528 526 557 588 585
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 267 744 -1 196 -2 141 508 150 -1 090 57 3 312 4 509
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,58% 36,59% -3,92% 7,32% 17,00% 4,03% -15,36% -13,47% -8,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,43% 14,12% -32,02% -70,84% 12,30% 3,15% -14,85% 1,94% 72,03% 51,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,27% 2,81% -7,70% -12,65% 3,17% 1,58% -7,63% 1,07% 34,27% 36,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,53% 89,14% 89,28% 90,30% 90,62% 91,30% 90,78% 89,96% 91,98% 92,49%
Rörelsekapital/omsättning 4,82% 5,22% 10,38% 6,08% 11,13% 20,04% 16,88% 24,85% 21,67% 16,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,24% 32,51% 36,11% 39,60% 43,60% 78,79% 77,89% 60,92% 60,43% 51,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 140,27% 138,95% 188,24% 158,69% 185,33% 337,70% 296,76% 371,13% 383,72% 165,12%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!