Visa allt om Konico International AB
Visa allt om Konico International AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 225 150 19 339 537 648 592 645 584 811
Övrig omsättning - - - 8 49 - 14 - - 35
Rörelseresultat (EBIT) 68 80 -60 -102 -75 214 18 7 60 -10
Resultat efter finansnetto 67 92 -69 -110 -76 206 14 4 47 -16
Årets resultat 51 86 -69 -86 -49 103 -5 -5 30 -17
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 191 201 261 207 347 466 259 287 258 277
Tillgångar 241 201 261 207 347 466 259 287 258 277
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 156 105 19 88 174 223 120 125 146 116
Obeskattade reserver 0 0 0 0 30 57 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 16 33 48
Kortfristiga skulder 85 96 242 120 143 186 139 147 78 113
Skulder och eget kapital 241 201 261 207 347 466 259 287 258 277
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 0 114 67 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 2 9 64 148 212 108 58 128
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 8 11 31 57 77 78 47 47
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
Omsättning 225 150 19 347 586 648 606 645 584 846
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 19 339 537 648 592 323 292 406
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 10 59 94 238 306 179 106 119
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 68 80 -60 -102 -75 214 18 7 60 -10
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 50,00% 689,47% -94,40% -36,87% -17,13% 9,46% -8,22% 10,45% -27,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,22% 45,27% -22,99% -49,28% -21,61% 45,92% 6,95% 2,44% 23,26% -3,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 30,22% 60,67% -315,79% -30,09% -13,97% 33,02% 3,04% 1,09% 10,27% -1,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,70%
Rörelsekapital/omsättning 47,11% 70,00% 100,00% 25,66% 37,99% 43,21% 20,27% 21,71% 30,82% 20,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,73% 52,24% 7,28% 42,51% 56,52% 56,87% 46,33% 43,55% 56,59% 41,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 224,71% 209,38% 107,85% 172,50% 242,66% 250,54% 186,33% 195,24% 330,77% 245,13%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...