Visa allt om Zinkgruvan Mining Aktiebolag
Visa allt om Zinkgruvan Mining Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 501 970 1 311 377 1 334 036 1 131 938 1 420 363 1 220 852 1 189 150 1 029 868 788 685 1 399 584
Övrig omsättning 26 892 8 028 13 053 6 973 7 944 12 439 83 279 13 413 32 770 11 829
Rörelseresultat (EBIT) 608 065 393 552 348 478 198 774 543 591 365 060 631 263 430 670 226 387 860 272
Resultat efter finansnetto 630 368 401 924 368 745 210 862 507 475 370 106 576 493 413 829 252 436 899 746
Årets resultat 266 833 100 706 28 604 120 879 316 056 328 287 402 779 268 400 183 357 642 135
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 941 536 1 800 530 1 728 067 1 707 833 1 670 444 1 641 430 1 565 815 1 358 000 1 228 522 1 076 423
Omsättningstillgångar 911 083 815 172 985 783 723 082 769 600 721 676 802 038 894 361 903 246 1 877 696
Tillgångar 2 852 619 2 615 702 2 713 850 2 430 915 2 440 044 2 363 107 2 367 852 2 252 361 2 131 768 2 954 119
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 124 640 857 807 757 101 728 497 704 338 531 260 457 237 371 368 353 548 502 202
Obeskattade reserver 449 117 329 995 259 734 331 538 276 751 181 280 257 365 228 335 179 628 172 365
Avsättningar (tkr) 314 474 310 948 278 598 279 918 195 864 293 886 291 764 328 152 336 463 349 320
Långfristiga skulder 542 035 732 632 254 727 775 218 795 197 820 377 832 888 858 070 880 407 901 402
Kortfristiga skulder 422 353 384 320 1 163 690 315 744 467 894 536 304 528 599 466 436 381 722 1 028 830
Skulder och eget kapital 2 852 619 2 615 702 2 713 850 2 430 915 2 440 044 2 363 107 2 367 852 2 252 361 2 131 768 2 954 119
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 17 736 12 199 10 142 2 453 1 959 3 863 2 922 4 430 1 146 1 284
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 167 574 177 263 177 111 162 933 162 569 143 530 126 022 113 454 102 344 106 824
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 92 127 103 674 77 981 88 252 81 639 75 323 61 181 60 982 55 839 53 717
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 000
Omsättning 1 528 862 1 319 405 1 347 089 1 138 911 1 428 307 1 233 291 1 272 429 1 043 281 821 455 1 411 413
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 372 371 364 363 348 355 329 282 285 295
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 038 3 535 3 665 3 118 4 082 3 439 3 614 3 652 2 767 4 744
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 746 790 729 699 707 627 578 634 559 549
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 789 934 580 739 348 478 364 107 715 983 556 020 734 478 542 055 351 258 983 188
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,53% -1,70% 17,85% -20,31% 16,34% 2,67% 15,47% 30,58% -43,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,27% 15,68% 14,05% 9,29% 22,30% 16,47% 26,69% 19,47% 13,57% 31,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 42,29% 31,28% 28,57% 19,96% 38,30% 31,87% 53,15% 42,59% 36,69% 66,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,84% 37,00% 33,19% 25,72% 43,48% 34,98% 52,35% 45,20% 29,18% 64,98%
Rörelsekapital/omsättning 32,54% 32,85% -13,34% 35,99% 21,24% 15,18% 22,99% 41,55% 66,13% 60,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,71% 42,63% 35,36% 40,61% 37,22% 28,14% 27,32% 23,96% 22,65% 21,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 205,88% 196,79% 81,34% 213,79% 155,39% 121,96% 143,20% 185,21% 222,80% 178,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...