Visa allt om Zinkgruvan Mining Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 2 950 525 1 970 465 1 503 136 1 877 746 1 859 002 2 054 567 1 501 970 1 311 377 1 334 036 1 131 938
Övrig omsättning 30 836 23 007 9 680 8 698 9 647 4 490 26 892 8 028 13 053 6 973
Rörelseresultat (EBIT) 1 387 004 684 040 223 843 551 221 710 638 1 001 128 608 065 393 552 348 478 198 774
Resultat efter finansnetto 1 780 724 867 395 7 322 621 687 831 951 959 140 630 368 401 924 368 745 210 862
Årets resultat 965 585 370 503 4 569 310 826 400 363 538 672 266 833 100 706 28 604 120 879
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 074 828 4 824 656 4 303 722 4 099 483 2 182 094 2 088 015 1 941 536 1 800 530 1 728 067 1 707 833
Omsättningstillgångar 585 997 649 511 386 419 571 857 2 245 617 1 488 845 911 083 815 172 985 783 723 082
Tillgångar 6 660 825 5 474 167 4 690 141 4 671 340 4 427 711 3 576 860 2 852 619 2 615 702 2 713 850 2 430 915
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 715 072 2 749 487 2 378 984 2 374 501 2 063 675 1 663 312 1 124 640 857 807 757 101 728 497
Obeskattade reserver 1 475 390 1 165 807 1 037 353 1 043 305 900 039 716 941 449 117 329 995 259 734 331 538
Avsättningar (tkr) 563 336 617 685 635 676 368 127 355 012 324 534 314 474 310 948 278 598 279 918
Långfristiga skulder 79 796 389 260 409 049 483 181 502 514 522 465 542 035 732 632 254 727 775 218
Kortfristiga skulder 827 231 551 928 229 079 402 226 606 471 349 608 422 353 384 320 1 163 690 315 744
Skulder och eget kapital 6 660 825 5 474 167 4 690 141 4 671 340 4 427 711 3 576 860 2 852 619 2 615 702 2 713 850 2 430 915
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 9 411 20 188 14 363 13 647 15 191 24 632 17 736 12 199 10 142 2 453
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 264 594 263 940 243 639 221 568 212 398 192 748 167 574 177 263 177 111 162 933
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 117 477 129 717 129 387 132 070 106 583 105 610 92 127 103 674 77 981 88 252
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 981 361 1 993 472 1 512 816 1 886 444 1 868 649 2 059 057 1 528 862 1 319 405 1 347 089 1 138 911
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 447 454 448 429 397 392 372 371 364 363
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 601 4 340 3 355 4 377 4 683 5 241 4 038 3 535 3 665 3 118
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 876 912 865 856 842 824 746 790 729 699
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 729 757 1 050 455 223 843 829 644 715 580 1 205 509 789 934 580 739 348 478 364 107
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 49,74% 31,09% -19,95% 1,01% -9,52% 36,79% 14,53% -1,70% 17,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,81% 15,92% 4,79% 13,42% 18,93% 28,10% 22,27% 15,68% 14,05% 9,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 60,52% 44,24% 14,96% 33,38% 45,08% 48,93% 42,29% 31,28% 28,57% 19,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,94% 42,33% 24,19% 35,86% 45,01% 54,91% 45,84% 37,00% 33,19% 25,72%
Rörelsekapital/omsättning -8,18% 4,95% 10,47% 9,03% 88,17% 55,45% 32,54% 32,85% -13,34% 35,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,05% 66,84% 67,97% 68,25% 62,46% 62,14% 51,71% 42,63% 35,36% 40,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 54,97% 82,30% 125,37% 123,51% 359,06% 405,41% 205,88% 196,79% 81,34% 213,79%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!