Visa allt om Kakelcenter på Öland Holding AB
Visa allt om Kakelcenter på Öland Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 464 3 487 124 122 345 9 914 10 360 8 411 6 029 7 801
Övrig omsättning 185 122 19 - 69 316 257 90 - -
Rörelseresultat (EBIT) 266 18 -232 -90 -268 29 326 82 -296 462
Resultat efter finansnetto 208 4 -282 -115 -279 -20 298 17 -483 399
Årets resultat 208 4 -282 75 -681 -20 395 -183 -410 251
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 783 2 762 2 628 2 695 2 680 2 720 2 709 2 802 2 898 2 888
Omsättningstillgångar 1 583 1 610 191 379 503 2 856 2 240 1 821 1 547 2 371
Tillgångar 4 366 4 372 2 818 3 075 3 182 5 577 4 949 4 623 4 446 5 259
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 275 67 63 195 120 801 820 425 609 1 118
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 332 3 468 2 731 2 813 2 993 409 400 499 2 246 2 683
Kortfristiga skulder 759 837 25 67 70 4 367 3 729 3 699 1 591 1 384
Skulder och eget kapital 4 366 4 372 2 818 3 075 3 182 5 577 4 949 4 623 4 446 5 259
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 330 330 180 227 205
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda - 779 0 0 0 3 035 2 641 1 981 1 498 1 352
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 0 - - -
Sociala kostnader - 251 0 43 152 1 160 1 097 839 695 636
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 5 649 3 609 143 122 414 10 230 10 617 8 501 6 029 7 801
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 0 0 0 11 9 8 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 366 872 - - - 901 1 151 1 051 754 1 114
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 544 255 - - - 417 441 381 311 324
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 325 49 -214 -55 -228 95 419 178 -213 531
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 56,70% 2 712,10% 1,64% -64,64% -96,52% -4,31% 23,17% 39,51% -22,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,09% 0,43% -10,01% -2,86% -8,42% 0,56% 6,99% 1,84% -6,55% 8,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,87% 0,54% -227,42% -72,13% -77,68% 0,31% 3,34% 1,01% -4,83% 6,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,88% 53,28% 17,74% 100,00% 100,00% 62,24% 58,06% 59,74% 59,55% 54,24%
Rörelsekapital/omsättning 15,08% 22,17% 133,87% 255,74% 125,51% -15,24% -14,37% -22,33% -0,73% 12,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,30% 1,53% 2,24% 6,34% 3,77% 14,36% 16,57% 9,19% 13,70% 22,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,42% 115,77% 376,00% 565,67% 718,57% 40,16% 38,05% 22,95% 70,77% 135,55%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...