Visa allt om Arboga Specialmaskiner AB
Visa allt om Arboga Specialmaskiner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 987 2 051 2 248 3 217 1 832 1 236 1 765 2 434 2 070 2 691
Övrig omsättning - - - - 25 100 100 116 97 76
Rörelseresultat (EBIT) 118 75 42 -52 126 74 47 -18 89 136
Resultat efter finansnetto 106 50 12 -94 94 40 18 -60 67 109
Årets resultat 61 41 12 -58 58 29 48 5 21 44
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 154 227 300 377 14 20 26 70 137 205
Omsättningstillgångar 1 368 588 951 675 1 040 730 832 883 1 604 765
Tillgångar 1 523 815 1 250 1 052 1 054 750 858 952 1 741 970
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 392 331 290 278 336 279 249 201 197 301
Obeskattade reserver 32 5 0 0 36 21 21 70 137 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 75 225 375 0 0 0 0 650 0
Kortfristiga skulder 1 099 404 735 399 681 451 588 682 758 570
Skulder och eget kapital 1 523 815 1 250 1 052 1 054 750 858 952 1 741 970
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 275 280 125 200 222 275 224 301 304
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 136 178 536 58 10 36 108 60 54
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 178 191 202 137 115 155 187 199 181
Utdelning till aktieägare 125 0 0 0 0 0 0 0 0 125
Omsättning 1 987 2 051 2 248 3 217 1 857 1 336 1 865 2 550 2 167 2 767
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 994 1 026 1 124 1 609 1 832 1 236 1 765 2 434 1 035 1 346
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 492 314 352 471 457 338 537 560 288 296
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 191 148 114 -37 132 80 121 49 158 207
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,12% -8,76% -30,12% 75,60% 48,22% -29,97% -27,49% 17,58% -23,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,75% 9,20% 3,36% -4,94% 11,95% 9,87% 5,59% -1,89% 5,11% 14,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,94% 3,66% 1,87% -1,62% 6,88% 5,99% 2,72% -0,74% 4,30% 5,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,93% 66,41% 53,87% 39,85% 56,44% 66,75% 56,20% 80,12% 13,53% 36,68%
Rörelsekapital/omsättning 13,54% 8,97% 9,61% 8,58% 19,60% 22,57% 13,82% 8,26% 40,87% 7,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,38% 41,09% 23,20% 26,43% 34,40% 39,26% 30,82% 26,53% 16,98% 38,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 111,28% 95,79% 49,93% 30,33% 83,70% 58,31% 55,27% 56,45% 36,68% 59,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...