Visa allt om FHB CentralHuset AB
Visa allt om FHB CentralHuset AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 977 1 935 1 770 1 785 1 953 1 958 1 939 1 944 1 990 1 984
Övrig omsättning - - - - - - 18 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 331 473 219 250 14 308 -7 327 608 527
Resultat efter finansnetto 309 449 185 219 -35 243 -53 255 490 385
Årets resultat 321 274 140 191 10 190 307 193 320 199
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 344 5 465 5 617 5 484 5 685 5 890 6 101 7 146 7 396 7 645
Omsättningstillgångar 905 688 610 849 859 1 116 799 722 693 424
Tillgångar 6 249 6 153 6 226 6 333 6 544 7 006 6 899 7 869 8 089 8 069
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 146 2 825 2 550 2 410 2 219 2 209 2 020 1 712 1 519 1 199
Obeskattade reserver 220 330 235 235 263 314 337 820 833 801
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 474 2 715 3 075 3 203 3 430 3 630 3 798 4 365 4 888 5 191
Kortfristiga skulder 410 284 366 485 632 853 745 971 848 878
Skulder och eget kapital 6 249 6 153 6 226 6 333 6 544 7 006 6 899 7 869 8 089 8 069
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 260 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 293 302 287 300 286 0 251 240 228
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - 23 25 1 0 0 31 0 68
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 977 1 935 1 770 1 785 1 953 1 958 1 957 1 944 1 990 1 984
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 977 1 935 1 770 1 785 1 953 1 958 1 939 1 944 1 990 1 984
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 359 293 328 312 301 314 232 279 236 301
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 545 697 425 451 219 518 207 576 857 792
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,17% 9,32% -0,84% -8,60% -0,26% 0,98% -0,26% -2,31% 0,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,34% 7,74% 3,57% 4,14% 0,24% 4,41% 0,06% 4,24% 7,54% 6,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,89% 24,60% 12,54% 14,68% 0,82% 15,78% 0,21% 17,18% 30,65% 26,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,79% 99,65% 98,74%
Rörelsekapital/omsättning 25,04% 20,88% 13,79% 20,39% 11,62% 13,43% 2,78% -12,81% -7,79% -22,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,09% 50,10% 43,90% 40,95% 36,87% 34,83% 32,88% 29,44% 26,19% 22,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 220,73% 242,25% 166,67% 175,05% 135,92% 130,83% 107,25% 74,36% 81,72% 48,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...