Visa allt om GGP Utvecklings AB
Visa allt om GGP Utvecklings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 869 3 671 3 517 3 468 2 851 2 727 2 496 2 651 3 668 3 021
Övrig omsättning - 70 573 774 416 114 182 93 - 34
Rörelseresultat (EBIT) -34 236 38 337 108 229 4 -43 11 89
Resultat efter finansnetto -37 232 37 342 111 229 5 -39 17 90
Årets resultat 2 179 27 187 58 225 5 -39 17 90
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 17 30 45 38 16 12 20 23 23
Omsättningstillgångar 855 984 1 223 1 435 928 901 470 984 1 177 866
Tillgångar 859 1 000 1 254 1 481 966 917 483 1 004 1 201 889
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 540 638 459 632 445 386 161 156 195 178
Obeskattade reserver 70 115 115 115 30 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 249 247 680 734 492 531 321 848 1 005 711
Skulder och eget kapital 859 1 000 1 254 1 481 966 917 483 1 004 1 201 889
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 268 370 455 838 375 1 011 970 891 1 349 1 080
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 37 38 95 251 291 177 347 315 489 349
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 869 3 741 4 090 4 242 3 267 2 841 2 678 2 744 3 668 3 055
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 869 3 671 1 759 1 156 950 682 624 663 917 755
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 403 486 367 409 440 303 322 299 517 442
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -22 250 53 354 121 235 12 -32 23 100
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -49,09% 4,38% 1,41% 21,64% 4,55% 9,25% -5,85% -27,73% 21,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,96% 23,60% 3,19% 23,09% 11,59% 25,19% 1,24% -3,88% 1,50% 10,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,82% 6,43% 1,14% 9,86% 3,93% 8,47% 0,24% -1,47% 0,49% 3,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 40,60% 56,33% 94,87% 93,43% 91,32% 91,11% 98,28%
Rörelsekapital/omsättning 32,42% 20,08% 15,44% 20,21% 15,29% 13,57% 5,97% 5,13% 4,69% 5,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,22% 72,77% 43,76% 48,40% 48,36% 42,09% 33,33% 15,54% 16,24% 20,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 343,37% 398,38% 179,85% 195,50% 188,62% 169,68% 146,42% 116,04% 117,11% 121,80%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...