Visa allt om Lundberg & Johansson Reklam AB
Visa allt om Lundberg & Johansson Reklam AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 2 635 2 204 1 575 3 021 3 546 4 031 5 354 2 692 1 014 448
Övrig omsättning 229 - 50 - - - 91 105 832 137
Rörelseresultat (EBIT) 276 172 -910 -18 45 244 1 213 110 416 -292
Resultat efter finansnetto 281 174 -908 6 87 306 1 229 107 449 -250
Årets resultat 268 174 -504 4 32 158 691 173 439 -288
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 83 108 80 142 188 46 44 41 31 5
Omsättningstillgångar 2 531 2 017 1 824 3 258 3 328 3 757 3 859 2 370 2 089 1 611
Tillgångar 2 614 2 125 1 904 3 399 3 517 3 803 3 903 2 410 2 119 1 616
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 589 1 551 1 377 2 246 2 242 2 271 2 232 1 601 1 578 1 139
Obeskattade reserver 0 0 0 403 413 383 300 0 66 190
Avsättningar (tkr) 38 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 987 560 527 750 861 1 150 1 370 809 475 287
Skulder och eget kapital 2 614 2 125 1 904 3 399 3 517 3 803 3 903 2 410 2 119 1 616
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 395 392 350 292 285
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 686 750 931 966 491 546 453 114 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 163 385 441 435 415 320 358 203 193
Utdelning till aktieägare 0 0 0 365 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 864 2 204 1 625 3 021 3 546 4 031 5 445 2 797 1 846 585
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 878 735 525 1 007 1 182 1 344 1 785 897 507 448
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 444 379 410 485 488 457 476 404 336 523
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 325 214 -864 29 87 260 1 226 120 418 -290
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,56% 39,94% -47,86% -14,81% -12,03% -24,71% 98,89% 165,48% 126,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,98% 8,61% -47,32% 0,26% 2,73% 8,13% 31,51% 4,61% 21,19% -15,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,89% 8,30% -57,21% 0,30% 2,71% 7,67% 22,97% 4,12% 44,28% -55,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,56% 82,30% 53,08% 65,94% 66,27% 56,29% 60,20% 67,87% 66,47% 86,38%
Rörelsekapital/omsättning 58,60% 66,11% 82,35% 83,02% 69,57% 64,67% 46,49% 57,99% 159,17% 295,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,79% 72,99% 72,32% 75,33% 72,40% 67,14% 62,85% 66,43% 76,71% 78,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 256,43% 360,18% 346,11% 434,40% 386,53% 326,70% 281,68% 292,95% 439,79% 561,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...