Visa allt om Rask DataComm AB
Visa allt om Rask DataComm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 1 125 1 108 1 228 1 634 2 189 1 929 1 777 1 685 1 580 2 503
Övrig omsättning 53 10 - 52 - - - 297 1 430
Rörelseresultat (EBIT) -25 -63 20 387 475 480 359 299 -20 282
Resultat efter finansnetto 4 -20 61 431 516 918 350 304 27 270
Årets resultat 50 28 39 305 317 695 185 161 11 168
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 43 54 784 806 794 799
Omsättningstillgångar 1 506 1 586 2 091 2 543 2 424 2 214 1 525 1 512 1 091 1 354
Tillgångar 1 506 1 586 2 091 2 543 2 467 2 268 2 309 2 318 1 886 2 153
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 174 427 799 1 160 854 938 1 042 857 697 1 086
Obeskattade reserver 504 569 631 622 588 515 401 309 230 224
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 828 588 660 760 1 024 815 865 1 151 959 842
Skulder och eget kapital 1 506 1 586 2 091 2 543 2 467 2 268 2 309 2 318 1 886 2 153
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 - 759 735 784 931
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 200 200 240 150
Löner till övriga anställda - 698 741 760 873 829 18 81 13 292
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 219 233 240 285 260 255 455 458 736
Utdelning till aktieägare 51 304 400 400 0 0 200 0 0 400
Omsättning 1 178 1 118 1 228 1 686 2 189 1 929 1 777 1 982 1 581 2 933
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 563 554 614 817 1 095 965 889 562 790 834
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 512 498 526 531 628 585 572 446 670 690
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -25 -63 20 387 486 481 359 299 -15 287
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,53% -9,77% -24,85% -25,35% 13,48% 8,55% 5,46% 6,65% -36,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,40% -1,13% 3,06% 17,11% 21,16% 40,96% 15,94% 13,76% 2,33% 14,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,53% -1,62% 5,21% 26,62% 23,85% 48,16% 20,71% 18,93% 2,78% 12,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 60,27% 90,07% 116,53% 109,12% 63,96% 72,52% 37,14% 21,42% 8,35% 20,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,66% 54,91% 61,75% 64,69% 52,18% 58,09% 57,93% 46,80% 45,74% 57,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 181,88% 269,73% 316,82% 334,61% 236,72% 271,66% 176,30% 131,36% 113,76% 160,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...