Visa allt om Piscator's Bil AB
Visa allt om Piscator's Bil AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 087 3 697 4 070 4 081 4 444 4 459 3 944 3 517 3 531 3 559
Övrig omsättning 404 366 21 52 23 1 12 5 - -
Rörelseresultat (EBIT) 40 -214 -146 92 110 168 109 70 85 30
Resultat efter finansnetto 17 -244 -209 38 76 130 62 18 35 -26
Årets resultat 17 -244 -66 3 30 35 49 10 16 -26
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 317 401 440 538 183 138 141 158 92 148
Omsättningstillgångar 814 506 634 661 580 708 532 578 531 495
Tillgångar 1 131 907 1 073 1 199 763 845 674 736 623 643
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 102 -61 105 170 167 138 126 78 67 52
Obeskattade reserver 0 0 0 143 117 87 9 19 19 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 318 380 173 206 0 0 13 35 0 0
Kortfristiga skulder 712 587 796 680 479 621 525 605 536 592
Skulder och eget kapital 1 131 907 1 073 1 199 763 845 674 736 623 643
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 392 454 342 364 334
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 149 1 089 1 446 1 205 1 259 764 507 399 354 416
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 501 453 480 395 450 433 385 338 322 310
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0
Omsättning 4 491 4 063 4 091 4 133 4 467 4 460 3 956 3 522 3 531 3 559
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 6 5 4 4 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 817 739 678 816 1 111 1 115 986 1 172 1 177 1 186
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 335 310 219 225 341 313 288 325 347 356
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 177 -85 -16 181 143 195 137 102 142 70
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,55% -9,16% -0,27% -8,17% -0,34% 13,06% 12,14% -0,40% -0,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,54% -23,59% -13,51% 7,92% 15,47% 20,95% 17,06% 9,51% 13,64% 4,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,98% -5,79% -3,56% 2,33% 2,66% 3,97% 2,92% 1,99% 2,41% 0,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,03% 59,72% 54,91% 54,86% 55,51% 53,82% 52,00% 53,37% 54,77% 53,27%
Rörelsekapital/omsättning 2,50% -2,19% -3,98% -0,47% 2,27% 1,95% 0,18% -0,77% -0,14% -2,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,02% -6,73% 9,79% 22,97% 33,19% 23,92% 19,68% 12,46% 12,95% 8,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 82,87% 60,99% 63,94% 77,06% 81,63% 81,96% 64,00% 54,55% 45,71% 43,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...