Visa allt om Tech 4 Event Sweden AB
Visa allt om Tech 4 Event Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 726 9 109 7 343 9 043 7 668 8 369 5 780 5 912 4 410 4 876
Övrig omsättning 71 - - 10 6 19 34 64 70 189
Rörelseresultat (EBIT) 1 638 908 -192 704 424 837 160 181 101 363
Resultat efter finansnetto 1 558 795 -284 641 369 776 108 130 9 270
Årets resultat 1 245 469 6 394 262 492 82 90 62 90
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 982 3 566 4 188 2 340 1 822 1 813 1 846 2 116 2 334 2 780
Omsättningstillgångar 3 573 3 441 1 677 2 837 2 868 2 960 2 244 1 603 1 043 1 373
Tillgångar 6 555 7 008 5 865 5 176 4 689 4 773 4 090 3 719 3 377 4 152
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 342 1 397 928 1 222 1 029 966 575 593 553 641
Obeskattade reserver 587 628 443 739 604 595 494 504 505 593
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 074 2 439 2 894 816 973 1 130 1 390 1 450 1 571 1 776
Kortfristiga skulder 1 552 2 544 1 600 2 399 2 084 2 082 1 631 1 172 747 1 142
Skulder och eget kapital 6 555 7 008 5 865 5 176 4 689 4 773 4 090 3 719 3 377 4 152
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 309 480 300 362
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 100 0 0
Löner till övriga anställda - 2 075 1 973 2 478 1 858 1 968 1 368 1 272 873 744
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 0
Sociala kostnader - 862 823 858 723 703 658 593 440 411
Utdelning till aktieägare 2 000 300 0 300 200 200 100 100 50 150
Omsättning 6 797 9 109 7 343 9 053 7 674 8 388 5 814 5 976 4 480 5 065
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 6 6 6 5 5 5 5 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 363 1 518 1 224 1 507 1 534 1 674 1 156 1 182 1 103 975
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 506 473 486 572 538 568 496 501 419 316
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 212 1 529 480 1 315 921 1 391 703 815 735 991
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -26,16% 24,05% -18,80% 17,93% -8,38% 44,79% -2,23% 34,06% -9,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,03% 12,96% -3,21% 13,76% 9,28% 17,77% 3,99% 4,87% 3,32% 8,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,40% 9,97% -2,56% 7,87% 5,67% 10,13% 2,82% 3,06% 2,54% 7,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,48% 59,44% 62,88% 84,37% 73,17% 70,37% 83,79% 80,46% 83,56% 69,07%
Rörelsekapital/omsättning 30,05% 9,85% 1,05% 4,84% 10,22% 10,49% 10,61% 7,29% 6,71% 4,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,71% 26,92% 21,71% 34,75% 31,44% 29,43% 22,96% 25,93% 27,14% 25,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 230,22% 135,26% 104,81% 118,26% 137,62% 142,17% 137,58% 136,77% 139,63% 120,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...