Visa allt om mySafety Försäkringar AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 317 901 314 409 342 394 301 436 264 467 216 470 201 918 185 349 158 166 168 586
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 36 012 -6 716 76 413 58 337 42 852 29 863 17 652 13 612 7 216 35 217
Resultat efter finansnetto 36 244 -6 784 95 741 58 437 42 826 38 155 17 260 9 590 7 066 35 271
Årets resultat 19 521 -5 017 75 397 33 688 34 872 37 818 13 240 9 703 5 548 22 539
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 172 275 170 762 148 969 154 767 149 591 164 693 48 305 43 729 42 255 34 453
Omsättningstillgångar 117 999 137 654 222 708 183 146 134 650 128 084 92 427 74 514 65 818 58 026
Tillgångar 290 273 308 416 371 677 337 913 284 241 292 777 140 733 118 243 108 073 92 479
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 67 084 36 657 125 488 95 092 81 403 54 531 24 329 20 020 24 540 25 831
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 8 398 7 488 12 750 13 674
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 223 189 271 760 246 189 242 822 202 838 238 246 108 006 90 735 70 783 52 974
Skulder och eget kapital 290 273 308 416 371 677 337 913 284 241 292 777 140 733 118 243 108 073 92 479
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - 0 525 1 719 826 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 107 385 85 470 80 422 83 509 71 710 63 679 57 844 47 576 47 690
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 39 817 32 308 23 883 21 806 18 334 15 954 15 091 12 090 11 788
Utdelning till aktieägare 0 0 67 017 45 000 20 000 8 000 0 0 0 0
Omsättning 317 901 314 409 342 394 301 436 264 467 216 470 201 918 185 349 158 166 168 586
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 189 233 189 167 178 167 175 175 177 184
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 682 1 349 1 812 1 805 1 486 1 296 1 154 1 059 894 916
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 622 632 626 654 596 539 466 417 354 335
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 37 546 -5 177 77 780 60 231 44 561 32 232 19 402 15 143 8 654 36 071
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,11% -8,17% 13,59% 13,98% 22,17% 7,21% 8,94% 17,19% -6,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,49% -2,17% 25,76% 17,35% 15,17% 13,17% 12,58% 11,69% 6,98% 38,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,40% -2,13% 27,97% 19,45% 16,30% 17,81% 8,77% 7,46% 4,77% 21,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -33,09% -42,65% -6,86% -19,80% -25,78% -50,89% -7,72% -8,75% -3,14% 3,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,11% 11,89% 33,76% 28,14% 28,64% 18,63% 21,94% 21,60% 31,40% 38,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 52,70% 50,50% 90,33% 75,35% 66,27% 53,58% 85,22% 81,54% 92,99% 109,54%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...