Visa allt om Stockholms Ställverksservice Aktiebolag
Visa allt om Stockholms Ställverksservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 17 190 12 647 14 007 12 757 16 579 13 760 10 226 12 764 13 342 13 819
Övrig omsättning - - 167 - 8 - - - 7 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 999 1 108 1 052 761 792 660 372 454 479 567
Resultat efter finansnetto 1 990 1 134 1 063 791 803 654 378 478 483 559
Årets resultat 1 181 715 660 490 655 350 212 258 247 273
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 252 73 18 59 92 126 122 87 108 244
Omsättningstillgångar 7 299 6 241 4 754 6 011 5 509 4 268 3 578 3 931 2 988 2 288
Tillgångar 7 551 6 313 4 772 6 070 5 601 4 394 3 701 4 018 3 096 2 532
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 790 2 791 2 406 2 396 1 906 1 251 1 560 1 349 1 091 844
Obeskattade reserver 1 890 1 450 1 252 1 061 962 752 660 588 482 353
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 871 2 050 1 114 2 613 2 733 2 391 1 480 2 081 1 524 1 335
Skulder och eget kapital 7 551 6 313 4 772 6 070 5 601 4 394 3 701 4 018 3 096 2 532
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 107 2 852 2 905 2 766 2 838 2 515 2 201 2 140 1 712 1 693
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 260 1 384 1 071 985 966 1 068 1 094 684 1 027 767
Utdelning till aktieägare 349 182 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 17 190 12 647 14 174 12 757 16 587 13 760 10 226 12 764 13 349 13 819
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 7 8 9 9 8 8 8 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 910 1 807 1 751 1 417 1 842 1 720 1 278 1 596 2 224 2 764
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 628 631 521 428 454 477 439 423 459 547
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 039 1 126 1 077 794 826 697 416 525 642 729
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 35,92% -9,71% 9,80% -23,05% 20,49% 34,56% -19,88% -4,33% -3,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,49% 17,99% 22,44% 13,05% 14,53% 15,11% 10,24% 12,12% 15,70% 22,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,63% 8,98% 7,65% 6,21% 4,91% 4,83% 3,71% 3,82% 3,64% 4,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,76% 61,80% 52,93% 53,66% 43,42% 78,16% 100,00% 74,93% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 31,58% 33,14% 25,99% 26,64% 16,74% 13,64% 20,52% 14,49% 10,97% 6,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,72% 62,13% 70,88% 52,36% 46,69% 41,08% 55,29% 44,11% 46,45% 43,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 390,11% 304,44% 426,75% 229,16% 201,57% 178,50% 241,76% 188,90% 194,03% 171,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...