Visa allt om Unjo Aktiebolag
Visa allt om Unjo Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 41 033 40 336 36 699 37 249 28 175 24 182 15 886 11 350 9 288 11 862
Övrig omsättning 1 712 1 674 2 972 3 531 6 920 2 843 1 704 1 220 1 201 10
Rörelseresultat (EBIT) 2 419 2 625 1 252 1 941 2 283 1 338 1 337 706 980 524
Resultat efter finansnetto 1 775 1 950 161 855 1 086 291 676 347 524 296
Årets resultat 1 042 1 004 105 346 353 206 202 136 276 167
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 992 11 788 12 257 11 299 12 871 8 379 8 092 6 569 6 482 6 528
Omsättningstillgångar 21 583 24 108 26 459 24 624 21 298 22 851 19 855 12 877 5 939 2 659
Tillgångar 34 575 35 896 38 716 35 923 34 170 31 230 27 947 19 445 12 421 9 187
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 177 9 259 8 245 7 458 4 148 3 795 3 589 3 386 3 251 2 977
Obeskattade reserver 3 071 2 671 2 021 2 021 1 621 1 021 1 021 632 481 353
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 908 17 670 21 121 21 019 23 055 21 614 20 084 12 323 6 701 4 348
Kortfristiga skulder 5 419 6 296 7 328 5 424 5 345 4 800 3 253 3 104 1 989 1 509
Skulder och eget kapital 34 575 35 896 38 716 35 923 34 170 31 230 27 947 19 445 12 421 9 187
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 2 334 1 229 1 174 1 151 1 111 1 089 932 845 1 263
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 6 807 10 028 9 245 8 135 6 090 5 247 4 841 3 160 1 905
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 4 677 5 422 5 277 4 658 3 529 3 564 2 696 1 891 1 360
Utdelning till aktieägare 0 124 0 0 0 0 0 0 0 3
Omsättning 42 745 42 010 39 671 40 780 35 095 27 025 17 590 12 570 10 489 11 872
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 14 16 18 18 15 15 12 9 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 565 2 881 2 294 2 069 1 565 1 612 1 059 946 1 032 1 695
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 006 1 001 1 046 895 797 723 665 709 660 641
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 088 7 307 3 957 5 356 5 503 4 112 3 657 2 394 2 625 2 456
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,73% 9,91% -1,48% 32,21% 16,51% 52,22% 39,96% 22,20% -21,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,05% 7,42% 3,24% 5,40% 6,68% 4,28% 4,79% 3,64% 7,89% 5,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,94% 6,60% 3,42% 5,21% 8,11% 5,53% 8,44% 6,23% 10,55% 4,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 52,96% 54,87% 61,73% 61,49% 72,71%
Rörelsekapital/omsättning 39,39% 44,16% 52,13% 51,55% 56,62% 74,65% 104,51% 86,11% 42,53% 9,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,36% 31,60% 25,37% 25,15% 15,64% 14,56% 15,53% 19,81% 28,96% 35,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 82,88% 91,15% 88,51% 90,63% 74,09% 102,31% 121,09% 79,61% 61,54% 98,67%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...