Visa allt om Magnum Projekt AB
Visa allt om Magnum Projekt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 595 1 175 1 567 1 830 1 251 2 075 124 0 474 282
Övrig omsättning 111 - - 59 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -674 -257 -16 983 355 852 -17 -109 215 -93
Resultat efter finansnetto -173 -258 -11 980 352 871 -17 -108 214 -166
Årets resultat 113 -10 -11 538 186 524 -17 -83 168 -123
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 85 483 93 57 57 25 9 15 28 19
Omsättningstillgångar 1 969 1 586 1 820 1 986 1 415 2 089 268 185 308 221
Tillgångar 2 054 2 069 1 913 2 043 1 472 2 114 277 200 336 240
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 261 1 147 1 158 1 168 830 644 120 137 221 52
Obeskattade reserver 0 286 534 534 287 194 0 0 25 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 794 636 222 341 355 1 276 158 63 91 187
Skulder och eget kapital 2 054 2 069 1 913 2 043 1 472 2 114 277 200 336 240
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 430 432 421 259 190 279 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 164 165 163 97 68 99 13 15 24 50
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0
Omsättning 706 1 175 1 567 1 889 1 251 2 075 124 0 474 282
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 595 588 784 915 1 251 2 075 124 - 474 282
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 600 304 302 180 284 401 13 15 24 116
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -670 -253 -12 987 369 862 -11 -96 228 -84
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -49,36% -25,02% -14,37% 46,28% -39,71% 1 573,39% - -100,00% 68,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,47% -12,37% -0,58% 48,12% 24,12% 41,20% -6,14% - 63,99% -38,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -29,24% -21,79% -0,70% 53,72% 28,38% 41,98% -13,71% - 45,36% -32,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 197,48% 80,85% 101,98% 89,89% 84,73% 39,18% 88,71% - 45,78% 12,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,39% 66,22% 82,31% 76,43% 70,76% 37,23% 43,32% 68,50% 71,13% 21,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 247,98% 249,37% 819,82% 582,40% 398,59% 163,71% 169,62% 293,65% 338,46% 118,18%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...