Visa allt om Too Wise Holding AB
Visa allt om Too Wise Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 316 1 371 855 1 122 850 1 086 633 630 1 068 1 300
Övrig omsättning - - - 4 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 215 331 75 320 -14 293 153 81 -70 71
Resultat efter finansnetto 206 328 75 319 -2 292 152 67 -90 70
Årets resultat 117 256 43 154 -12 202 106 37 -44 43
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 67 67 67 67 67 28 32 42 60 78
Omsättningstillgångar 785 712 427 457 316 596 318 409 678 870
Tillgångar 852 779 493 523 383 624 350 451 738 948
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 604 637 381 339 185 377 276 219 182 226
Obeskattade reserver 143 92 92 92 0 0 0 0 0 52
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 104 50 20 93 198 247 75 232 556 670
Skulder och eget kapital 852 779 493 523 383 624 350 451 738 948
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 285 136 128 341 434
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 432 343 266 312 272 0 0 0 17 7
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 174 148 87 104 93 96 53 47 182 204
Utdelning till aktieägare 125 150 0 0 0 180 100 50 0 0
Omsättning 1 316 1 371 855 1 126 850 1 086 633 630 1 068 1 300
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 316 1 371 855 1 122 850 1 086 633 630 534 650
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 626 501 373 452 372 385 211 172 287 336
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 215 331 75 321 -12 297 164 100 -43 97
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,01% 60,35% -23,80% 32,00% -21,73% 71,56% 0,48% -41,01% -17,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,23% 42,49% 15,42% 61,19% -0,26% 47,12% 43,71% 17,07% -11,65% 7,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,34% 24,14% 8,89% 28,52% -0,12% 27,07% 24,17% 12,22% -8,05% 5,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,98% 90,81% 91,11% 94,21% 100,00% 100,00% 100,00% 99,05% 95,60% 95,62%
Rörelsekapital/omsättning 51,75% 48,29% 47,60% 32,44% 13,88% 32,14% 38,39% 28,10% 11,42% 15,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,98% 90,98% 91,84% 77,78% 48,30% 60,42% 78,86% 48,56% 24,66% 27,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 754,81% 1 424,00% 2 135,00% 491,40% 159,60% 241,30% 424,00% 176,29% 121,94% 129,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...