Visa allt om BroWest Bygg & Inredning AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 16 488 16 705 16 424 22 943 25 968 29 973 32 191 21 055 14 524 11 629
Övrig omsättning 330 6 0 0 131 0 0 269 1 0
Rörelseresultat (EBIT) 591 780 570 286 1 033 1 266 519 701 308 250
Resultat efter finansnetto 590 780 569 278 1 028 1 249 508 686 290 231
Årets resultat 462 608 441 210 790 973 401 516 223 176
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 14 133 41 35 48 125 223 93 152
Omsättningstillgångar 4 145 4 901 3 776 3 864 5 739 5 827 8 938 4 009 3 437 2 067
Tillgångar 4 152 4 915 3 909 3 905 5 774 5 875 9 063 4 232 3 530 2 220
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 284 1 823 1 565 1 125 915 1 485 1 113 1 111 675 512
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 6 19 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 23 53
Kortfristiga skulder 1 868 3 092 2 344 2 780 4 860 4 391 7 945 3 101 2 832 1 655
Skulder och eget kapital 4 152 4 915 3 909 3 905 5 774 5 875 9 063 4 232 3 530 2 220
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 784 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 4 004 3 663 2 135 2 761
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 347 1 318 1 043 931
Utdelning till aktieägare 0 0 350 0 0 800 600 400 80 60
Omsättning 16 818 16 711 16 424 22 943 26 099 29 973 32 191 21 324 14 525 11 629
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 6 7 6 10 11 10 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 298 4 176 2 737 3 278 4 328 2 997 2 926 2 106 1 614 1 292
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 670 601 508 458 564 479 502 513 450 414
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 597 786 607 305 1 048 1 283 530 766 331 283
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,30% 1,71% -28,41% -11,65% -13,36% -6,89% 52,89% 44,97% 24,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,23% 15,87% 14,58% 7,32% 17,91% 21,55% 5,74% 16,56% 8,75% 11,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,58% 4,67% 3,47% 1,25% 3,98% 4,22% 1,62% 3,33% 2,13% 2,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,86% 26,57% 29,39% 20,57% 24,00% 26,82% 26,00% 36,19% 37,26% 43,75%
Rörelsekapital/omsättning 13,81% 10,83% 8,72% 4,72% 3,38% 4,79% 3,08% 4,31% 4,17% 3,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,01% 37,09% 40,04% 28,81% 15,85% 25,28% 12,33% 26,60% 19,12% 23,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 221,90% 158,51% 161,09% 138,99% 118,09% 132,70% 112,50% 129,28% 114,09% 124,89%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!