Visa allt om Ålbergahem AB
Visa allt om Ålbergahem AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 918 961 960 774 172 4 821 3 969 4 181 4 146 3 854
Övrig omsättning - - - - - - 9 19 - 6
Rörelseresultat (EBIT) 98 286 359 -100 -19 200 4 100 162 32
Resultat efter finansnetto 8 198 234 -220 -42 187 2 100 107 15
Årets resultat 6 119 83 30 -42 163 2 100 107 15
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 708 4 814 4 920 4 994 3 579 0 44 45 157 216
Omsättningstillgångar 91 87 79 92 62 390 638 746 826 864
Tillgångar 4 799 4 901 4 999 5 086 3 640 390 682 791 983 1 080
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 323 317 198 114 84 325 162 220 190 84
Obeskattade reserver 75 75 30 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 185 4 333 4 654 4 759 3 430 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 216 176 117 213 126 64 520 571 793 997
Skulder och eget kapital 4 799 4 901 4 999 5 086 3 640 390 682 791 983 1 080
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 662 916 444 594
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 948 592 360 722 434
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 351 475 435 553 466
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0
Omsättning 918 961 960 774 172 4 821 3 978 4 200 4 146 3 860
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 3 4 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 1 607 992 836 829 771
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 435 453 348 378 323
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 204 392 465 -29 4 244 24 212 250 93
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,47% 0,10% 24,03% 350,00% -96,43% 21,47% -5,07% 0,84% 7,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,04% 5,88% 7,20% -1,95% -0,47% 51,54% 0,73% 13,02% 16,68% 3,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,68% 29,97% 37,50% -12,79% -9,88% 4,17% 0,13% 2,46% 3,96% 0,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 48,04% 59,64% 61,73% 65,56% 59,70%
Rörelsekapital/omsättning -13,62% -9,26% -3,96% -15,63% -37,21% 6,76% 2,97% 4,19% 0,80% -3,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,95% 7,66% 4,43% 2,24% 2,31% 83,33% 23,75% 27,81% 19,33% 7,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 42,13% 49,43% 67,52% 43,19% 49,21% 609,38% 122,69% 130,65% 104,16% 86,66%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...