Visa allt om Han sa Bygg AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 220 735 211 980 277 859 199 157 236 456 186 615 161 025 76 493 61 653 160 903
Övrig omsättning 152 314 0 3 743 111 1 438 205 680 31 1 663
Rörelseresultat (EBIT) 5 430 9 374 -7 327 3 719 4 248 7 679 786 5 283 6 182 -3 530
Resultat efter finansnetto 7 808 9 606 -7 180 3 544 5 392 7 577 1 268 5 898 6 013 -3 860
Årets resultat 5 569 6 125 26 1 916 8 441 4 847 2 490 3 370 2 034 -289
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 428 581 441 509 1 648 2 347 3 466 7 931 6 050 6 657
Omsättningstillgångar 87 669 65 701 70 545 59 186 58 079 48 214 36 211 29 168 21 220 23 421
Tillgångar 88 097 66 282 70 986 59 695 59 726 50 561 39 677 37 099 27 270 30 078
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 565 31 996 25 870 25 845 23 929 15 488 10 641 6 675 3 305 1 271
Obeskattade reserver 12 245 11 545 9 772 11 057 10 144 7 358 6 171 4 708 2 983 1 785
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 2 687 3 670 3 125 4 091
Kortfristiga skulder 48 287 22 741 35 344 22 793 25 653 27 715 20 178 22 046 17 857 22 931
Skulder och eget kapital 88 097 66 282 70 986 59 695 59 726 50 561 39 677 37 099 27 270 30 078
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 644 627 600 591 556 528 558 620 546 513
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 22 611 24 867 27 027 14 433 13 966 11 249 11 337 10 117 10 410 19 174
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 9 547 11 014 11 575 6 009 5 836 4 793 4 104 4 472 4 159 7 261
Utdelning till aktieägare 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 220 887 212 294 277 859 202 900 236 567 188 053 161 230 77 173 61 684 162 566
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 59 62 71 39 38 33 26 29 33 60
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 741 3 419 3 914 5 107 6 223 5 655 6 193 2 638 1 868 2 682
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 574 615 605 568 571 535 656 553 473 460
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 596 9 522 -7 197 4 032 5 077 8 500 1 739 5 876 7 018 -2 424
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,13% -23,71% 39,52% -15,77% 26,71% 15,89% 110,51% 24,07% -61,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,88% 14,49% -10,09% 6,71% 9,05% 16,13% 3,74% 16,54% 23,29% -11,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,54% 4,53% -2,58% 2,01% 2,29% 4,37% 0,92% 8,02% 10,30% -2,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,06% -30,67% -12,91% 43,08%
Rörelsekapital/omsättning 17,84% 20,27% 12,67% 18,27% 13,71% 10,98% 9,96% 9,31% 5,45% 0,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,13% 61,86% 47,18% 57,74% 53,31% 41,98% 38,95% 27,89% 20,18% 8,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 181,56% 288,91% 199,60% 259,67% 226,01% 172,40% 177,31% 129,80% 68,74% 99,65%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...