Visa allt om Litcon Tools Aktiebolag
Visa allt om Litcon Tools Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 18 835 17 302 15 264 11 531 8 570 6 220 5 728 7 567 7 730 9 629
Övrig omsättning 537 408 299 326 361 283 271 273 132 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 440 1 108 883 516 -8 23 -68 -171 -24 179
Resultat efter finansnetto 1 437 1 105 848 381 55 17 -9 -177 -45 124
Årets resultat 831 638 489 249 55 17 -9 -177 -45 86
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 75 78 81 84 87 2 6 14 23 23
Omsättningstillgångar 5 614 5 425 4 012 3 249 2 300 1 536 1 622 1 175 1 898 1 575
Tillgångar 5 689 5 503 4 093 3 333 2 387 1 538 1 627 1 189 1 921 1 598
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 157 1 076 739 400 151 96 80 89 266 311
Obeskattade reserver 937 572 290 74 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 569 3 829 3 039 2 834 2 210 1 416 1 522 1 073 1 629 1 261
Skulder och eget kapital 5 689 5 503 4 093 3 333 2 387 1 538 1 627 1 189 1 921 1 598
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 327 89 190 325 242 475
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 734 695 648 596 134 124 201 373 457 420
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 291 267 246 239 199 120 133 227 220 289
Utdelning till aktieägare 850 750 300 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 19 372 17 710 15 563 11 857 8 931 6 503 5 999 7 840 7 862 9 629
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 418 8 651 7 632 5 766 4 285 3 110 1 909 2 522 2 577 3 210
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 530 497 464 428 353 172 197 342 322 419
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 443 1 111 886 519 -3 27 -59 -162 -15 189
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,86% 13,35% 32,37% 34,55% 37,78% 8,59% -24,30% -2,11% -19,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,31% 20,17% 22,26% 16,89% 4,19% 5,46% 1,66% -8,24% 0,10% 13,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,65% 6,42% 5,97% 4,88% 1,17% 1,35% 0,47% -1,30% 0,03% 2,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,68% 22,32% 23,44% 23,63% 21,30% 20,72% 24,28% 23,97% 28,60% 24,29%
Rörelsekapital/omsättning 10,86% 9,22% 6,37% 3,60% 1,05% 1,93% 1,75% 1,35% 3,48% 3,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,18% 27,66% 23,58% 13,64% 6,33% 6,24% 4,92% 7,49% 13,85% 19,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 152,31% 128,36% 125,07% 105,05% 91,00% 87,78% 92,77% 106,80% 114,30% 106,74%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...