Visa allt om Ballou Internet Services AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 20 754 23 646 23 660 24 781 24 889 24 845 23 781 23 055 25 381 23 387
Övrig omsättning 357 327 343 252 225 208 437 114 49 22
Rörelseresultat (EBIT) -1 887 1 477 164 363 929 1 114 516 -232 1 582 1 960
Resultat efter finansnetto -1 540 1 476 167 376 936 1 130 547 -184 1 659 1 972
Årets resultat -1 045 1 090 395 403 515 1 026 311 -147 1 252 1 098
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 794 3 366 2 664 3 673 3 383 3 674 3 025 4 032 4 778 5 328
Omsättningstillgångar 4 228 8 568 7 428 6 809 7 300 6 949 6 445 5 975 6 442 7 645
Tillgångar 16 022 11 934 10 092 10 482 10 683 10 622 9 470 10 007 11 221 12 973
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 558 5 604 4 513 4 118 3 915 3 901 2 875 2 563 2 566 3 314
Obeskattade reserver 0 495 406 746 887 612 797 836 836 880
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 463 5 835 5 173 5 617 5 881 6 110 5 797 6 608 7 819 8 779
Skulder och eget kapital 16 022 11 934 10 092 10 482 10 683 10 622 9 470 10 007 11 221 12 973
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - - 8 087 8 196 8 055 7 722 7 353 6 485
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - 3 682 3 635 3 500 3 147 2 953 2 663
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 200 500 0 0 0 0
Omsättning 21 111 23 973 24 003 25 033 25 114 25 053 24 218 23 169 25 430 23 409
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 12 17 20 20 20 20 19 18 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 887 1 971 1 392 1 239 1 244 1 242 1 189 1 213 1 410 1 462
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 769 804 690 619 603 603 593 605 591 600
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -641 2 939 1 561 1 758 2 367 2 817 2 249 1 653 3 577 3 909
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,23% -0,06% -4,52% -0,43% 0,18% 4,47% 3,15% -9,16% 8,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,61% 12,38% 1,66% 3,61% 8,77% 10,65% 5,80% -1,81% 14,80% 15,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,42% 6,25% 0,71% 1,53% 3,76% 4,55% 2,31% -0,79% 6,54% 8,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -34,86% 11,56% 9,53% 4,81% 5,70% 3,38% 2,72% -2,75% -5,43% -4,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,45% 50,19% 47,86% 44,84% 43,12% 41,22% 36,92% 32,13% 28,36% 30,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 36,88% 146,84% 143,59% 121,22% 124,13% 113,73% 111,18% 90,42% 82,39% 87,08%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...