Visa allt om Albert Bonnier AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 22 635 000 21 393 000 20 771 000 20 817 000 26 896 000 26 705 000 26 642 000 27 035 000 26 136 000 29 385 200
Övrig omsättning 998 000 1 967 000 741 000 401 000 763 000 393 000 650 000 620 000 312 000 2 308 600
Rörelseresultat (EBIT) 1 071 000 3 307 000 1 407 000 496 000 650 000 301 000 1 385 000 1 678 000 1 028 000 2 325 000
Resultat efter finansnetto -1 230 000 5 069 000 3 192 000 676 000 451 000 233 000 1 105 000 1 382 000 584 000 1 993 500
Årets resultat -1 311 000 4 382 000 3 086 000 3 697 000 62 000 -414 000 891 000 129 000 444 000 234 900
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 652 000 29 968 000 26 272 000 23 870 000 27 953 000 25 451 000 26 161 000 23 785 000 22 877 000 18 782 900
Omsättningstillgångar 11 493 000 11 217 000 8 712 000 10 784 000 6 691 000 7 169 000 7 492 000 7 723 000 7 404 000 9 427 000
Tillgångar 41 145 000 41 185 000 34 984 000 34 654 000 34 644 000 32 620 000 33 653 000 31 508 000 30 281 000 28 209 900
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 025 000 5 316 000 20 640 000 3 810 000 2 929 000 15 004 000 14 546 000 2 648 000 2 510 000 2 174 800
Minoritetsintressen 19 240 000 20 087 000 0 13 911 000 11 658 000 0 0 10 517 000 9 948 000 8 811 900
Avsättningar (tkr) 383 000 430 000 0 3 522 000 0 0 2 662 000 2 717 000 2 811 000 2 632 200
Långfristiga skulder 6 707 000 5 865 000 5 521 000 3 285 000 8 199 000 7 369 000 6 225 000 5 482 000 3 357 000 6 473 000
Kortfristiga skulder 9 790 000 9 487 000 8 823 000 10 126 000 11 859 000 10 247 000 10 220 000 10 144 000 11 655 000 8 118 000
Skulder och eget kapital 41 145 000 41 185 000 34 984 000 34 654 000 34 644 000 32 620 000 33 653 000 31 508 000 30 281 000 28 209 900
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 209 000 336 000 247 000 224 000 242 000 242 000 246 000 256 000 250 000 261 100
Varav tantiem till styrelse & VD 71 000 125 000 0 - 49 000 50 000 44 000 44 000 43 000 42 200
Löner till övriga anställda 4 779 000 4 590 000 4 555 000 4 693 000 4 889 000 4 642 000 4 597 000 4 649 000 4 397 000 4 900 900
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 1 588 000 1 623 000 1 424 000 1 065 000 1 419 000 1 625 000 1 673 000 1 574 000 1 544 000 1 665 200
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 23 633 000 23 360 000 21 512 000 21 218 000 27 659 000 27 098 000 27 292 000 27 655 000 26 448 000 31 693 800
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 315 8 365 8 467 8 405 8 796 9 410 9 643 9 893 10 521 13 404
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 722 2 557 2 453 2 477 3 058 2 838 2 763 2 733 2 484 2 192
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 817 796 754 787 777 753 726 672 682 525
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 199 000 4 231 000 2 473 000 1 513 000 6 168 000 5 157 000 5 591 000 5 857 000 4 954 000 8 085 400
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,81% 2,99% -0,22% -22,60% 0,72% 0,24% -1,45% 3,44% -11,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,26% 12,59% 9,54% 2,95% 2,04% 1,58% 4,18% 5,54% 3,53% 8,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,92% 24,23% 16,07% 4,90% 2,63% 1,93% 5,28% 6,45% 4,09% 8,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,97% 64,94% 64,00% 63,49% 72,26% 69,57% 69,90% 70,90% 70,01% 70,71%
Rörelsekapital/omsättning 7,52% 8,09% -0,53% 3,16% -19,21% -11,53% -10,24% -8,96% -16,26% 4,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,21% 12,91% 59,00% 10,99% 8,45% 46,00% 43,22% 8,40% 8,29% 7,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 97,54% 65,45% 46,06% 92,98% 41,50% 52,18% 52,38% 59,93% 51,94% 95,11%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -2 000 -20 000 -1 000 -1 000 -1 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Resultat efter finansnetto -1 000 -21 000 -3 000 66 000 61 000 58 000 55 000 1 000 -1 000 60 500
Årets resultat -1 000 -23 000 -2 000 66 000 60 000 58 000 55 000 1 000 -1 000 60 400
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 342 000 339 000 339 000 339 000 339 000 339 000 339 000 339 000 339 000 338 800
Omsättningstillgångar 595 000 593 000 515 000 488 000 347 000 325 000 300 000 346 000 291 000 289 600
Tillgångar 937 000 932 000 854 000 826 000 686 000 664 000 639 000 685 000 630 000 628 400
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 282 000 296 000 336 000 380 000 379 000 378 000 378 000 378 000 377 000 378 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 654 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 000 637 000 519 000 446 000 307 000 286 000 261 000 307 000 253 000 250 300
Skulder och eget kapital 937 000 932 000 854 000 826 000 686 000 664 000 639 000 685 000 630 000 628 400
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 - - 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 64 000 59 840 57 600 55 000 0 0
Omsättning 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 0 0 - - 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 000 -20 000 -1 000 -1 000 -1 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,64% - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 85,71% - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning 8 485,71% - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,10% 31,76% 39,34% 46,00% 55,25% 56,93% 59,15% 55,18% 59,84% 60,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 59 500,00% 93,09% 99,23% 109,42% 113,03% 113,64% 114,94% 112,70% 115,02% 115,70%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!