Visa allt om Sparus AB
Visa allt om Sparus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 964 10 008 15 217 11 550 9 495 7 454 6 803 4 056 1 182 1 101
Övrig omsättning 2 - - - 20 123 - - 33 -
Rörelseresultat (EBIT) -315 1 168 8 272 7 199 5 037 3 555 4 185 2 589 154 -301
Resultat efter finansnetto 1 754 186 207 10 021 9 024 6 525 4 293 4 481 3 139 526 -121
Årets resultat 2 986 185 531 19 770 17 516 10 194 6 469 7 399 6 360 4 449 3 738
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 143 349 138 882 46 467 34 329 30 620 21 207 18 146 6 554 7 538 9 169
Omsättningstillgångar 113 286 133 069 69 076 61 587 41 172 37 328 30 060 33 209 21 453 13 841
Tillgångar 256 635 271 951 115 543 95 916 71 792 58 535 48 206 39 763 28 991 23 009
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 228 198 240 212 79 681 64 911 48 396 38 802 32 333 25 734 19 474 15 025
Obeskattade reserver 26 050 28 180 29 320 23 480 17 410 14 453 13 019 10 273 8 135 6 263
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 750 1 750 1 518 2 228 2 330 2 424 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 636 1 809 5 025 5 297 3 656 2 856 2 855 3 756 1 383 1 722
Skulder och eget kapital 256 635 271 951 115 543 95 916 71 792 58 535 48 206 39 763 28 991 23 009
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 582 410 170 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 922 1 863 975 1 071 563 503 160 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 414 861 572 650 605 538 106 0 0
Utdelning till aktieägare 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 966 10 008 15 217 11 550 9 515 7 577 6 803 4 056 1 215 1 101
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 4 3 3 3 3 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 964 5 004 3 804 3 850 3 165 2 485 2 268 4 056 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 330 687 681 516 - 583 484 436 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 438 2 630 9 655 8 198 5 037 4 142 4 546 2 914 455 -18
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -70,38% -34,23% 31,75% 21,64% 27,38% 9,57% 67,73% 243,15% 7,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,69% 71,58% 8,73% 9,53% 9,22% 7,44% 9,30% 7,90% 1,81% -0,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 59,31% 1 945,05% 66,31% 79,13% 69,70% 58,40% 65,88% 77,44% 44,50% -9,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 60,25% 65,19% 100,00% 50,93% 66,19% 69,90% 12,77% -23,34%
Rörelsekapital/omsättning 3 800,61% 1 311,55% 420,92% 487,36% 395,11% 462,46% 399,90% 726,16% 1 697,97% 1 100,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,84% 96,41% 88,76% 85,72% 85,28% 84,49% 86,98% 83,32% 87,38% 84,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 17 812,26% 7 355,94% 1 374,65% 1 162,68% 1 126,15% 1 307,00% 1 052,89% 884,16% 1 551,19% 803,77%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...