Visa allt om Österlen text AB
Visa allt om Österlen text AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 915 1 574 1 798 1 356 1 630 1 197 1 621 1 271 1 721 1 389
Övrig omsättning 4 57 207 202 160 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -19 6 245 17 89 -23 23 28 43 0
Resultat efter finansnetto -48 -29 221 -22 48 -61 -9 10 16 -28
Årets resultat -18 -11 35 -22 47 -51 0 4 8 8
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 757 862 858 585 587 603 647 482 531 590
Omsättningstillgångar 256 266 323 280 289 211 225 207 259 276
Tillgångar 1 013 1 128 1 181 865 876 815 872 689 790 865
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 349 367 378 343 365 317 368 378 374 367
Obeskattade reserver 126 156 174 0 0 0 10 23 23 23
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 314 341 411 254 186 297 219 132 112 184
Kortfristiga skulder 225 265 218 269 326 200 275 156 280 292
Skulder och eget kapital 1 013 1 128 1 181 865 876 815 872 689 790 865
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 329 264 405 335
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 375 504 552 488 291 35 2 38 43
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 160 197 214 190 122 146 115 178 156
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 919 1 631 2 005 1 558 1 790 1 197 1 621 1 271 1 721 1 389
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 958 787 899 678 815 1 197 1 621 636 861 695
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 361 284 369 396 351 424 530 202 323 276
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 132 155 334 89 143 39 100 76 102 59
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,66% -12,46% 32,60% -16,81% 36,17% -26,16% 27,54% -26,15% 23,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,88% 0,53% 20,83% 1,97% 10,16% -2,82% 2,64% 4,06% 5,57% 0,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,99% 0,38% 13,68% 1,25% 5,46% -1,92% 1,42% 2,20% 2,56% 0,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,85% 70,78% 67,63% 75,44% 67,12% 72,93% 64,47% 66,80% 70,02% 73,43%
Rörelsekapital/omsättning 1,62% 0,06% 5,84% 0,81% -2,27% 0,92% -3,08% 4,01% -1,22% -1,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,15% 43,32% 43,50% 39,65% 41,67% 38,90% 43,05% 57,32% 49,44% 44,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 89,33% 79,62% 114,22% 69,89% 63,50% 64,50% 68,36% 108,97% 81,79% 84,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...