Visa allt om Lidköpings svartoxidering AB
Visa allt om Lidköpings svartoxidering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 666 776 794 671 854 803 757 1 195 1 143 1 076
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -86 52 187 -80 -51 -307 -75 209 230 275
Resultat efter finansnetto -86 53 188 -79 -50 -305 -75 211 231 277
Årets resultat -86 53 103 -79 -50 -230 0 113 125 199
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 16 8 11 0 0 2 5 7 12
Omsättningstillgångar 468 550 433 288 388 396 767 1 104 839 722
Tillgångar 480 566 441 299 388 396 769 1 108 847 733
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 341 428 290 187 265 315 545 746 633 508
Obeskattade reserver 0 0 47 0 0 0 76 153 100 42
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 139 139 104 112 123 81 148 210 114 183
Skulder och eget kapital 480 566 441 299 388 396 769 1 108 847 733
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 340 360 335 317
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 400 372 260 290 383 333 33 23 24 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 153 143 89 99 129 110 121 127 125 104
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 666 776 794 671 854 803 757 1 195 1 143 1 076
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 666 776 794 671 854 803 757 1 195 1 143 1 076
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 561 530 390 418 543 2 519 532 515 432
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -82 56 190 -77 -51 43 -72 212 234 283
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,18% -2,27% 18,33% -21,43% 6,35% 6,08% -36,65% 4,55% 6,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -17,71% 9,36% 42,63% -26,42% -12,63% -77,27% -9,75% 19,04% 27,39% 37,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -12,76% 6,83% 23,68% -11,77% -5,74% -38,11% -9,91% 17,66% 20,30% 25,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,90% 98,71% 99,24% 99,40% 99,06% 64,38% 98,41% 97,07% 94,93% 93,22%
Rörelsekapital/omsättning 49,40% 52,96% 41,44% 26,23% 31,03% 39,23% 81,77% 74,81% 63,43% 50,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,04% 75,62% 74,07% 62,54% 68,30% 79,55% 78,16% 77,51% 83,23% 73,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 335,97% 394,96% 415,38% 255,36% 313,01% 417,28% 479,05% 495,24% 692,11% 358,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...