Visa allt om Porjus VA-Service AB
Visa allt om Porjus VA-Service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 159 2 646 2 590 1 903 3 404 2 959 3 192 2 920 3 483 2 518
Övrig omsättning - - 85 50 65 62 - 13 - -
Rörelseresultat (EBIT) 225 593 794 -327 218 173 271 -169 140 71
Resultat efter finansnetto 211 587 774 -346 186 137 238 -200 108 34
Årets resultat 122 343 418 -209 101 67 124 -7 55 35
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 532 375 346 0 381 481 720 760 837 825
Omsättningstillgångar 1 383 1 291 1 333 1 038 1 176 1 315 1 011 794 1 051 999
Tillgångar 1 915 1 665 1 679 1 038 1 557 1 797 1 731 1 553 1 888 1 824
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 024 1 023 799 382 691 690 723 599 706 751
Obeskattade reserver 438 385 238 0 137 146 101 34 229 204
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 452 258 640 656 729 961 907 920 953 869
Skulder och eget kapital 1 915 1 665 1 679 1 038 1 557 1 797 1 731 1 553 1 888 1 824
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 420 444 800 736 688 672 700 540
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 675 826 333 579 602 392 461 229 440 212
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 267 221 210 267 659 532 504 518 585 418
Utdelning till aktieägare 120 0 120 0 100 100 100 0 100 100
Omsättning 2 159 2 646 2 675 1 953 3 469 3 021 3 192 2 933 3 483 2 518
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 3 5 4 4 3 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 080 1 323 863 634 681 740 798 973 871 839
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 479 529 340 432 424 436 429 486 447 408
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 346 621 856 -279 257 204 311 -92 218 141
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,41% 2,16% 36,10% -44,10% 15,04% -7,30% 9,32% -16,16% 38,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,75% 35,74% 47,47% -31,02% 14,07% 9,63% 15,66% -10,82% 7,52% 3,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,42% 22,49% 30,77% -16,92% 6,43% 5,85% 8,49% -5,75% 4,08% 2,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,58% 78,31% 78,46% 70,31% 80,05% 77,22% 79,70% 68,94% 78,29% 78,47%
Rörelsekapital/omsättning 43,12% 39,04% 26,76% 20,07% 13,13% 11,96% 3,26% -4,32% 2,81% 5,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,31% 79,48% 58,64% 36,80% 50,87% 44,39% 46,07% 40,15% 46,13% 49,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 295,80% 484,11% 201,41% 152,29% 155,14% 129,55% 102,98% 78,37% 99,06% 102,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...