Visa allt om Stadskronan Fastigheter AB
Visa allt om Stadskronan Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 18 135 18 065 17 877 17 558 17 238 16 619 15 311 12 552 12 445 12 262
Övrig omsättning - - 171 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -266 4 720 4 030 3 654 1 896 802 1 401 1 730 3 279 2 601
Resultat efter finansnetto -1 284 3 264 1 640 1 337 -1 089 -2 133 49 485 -434 19
Årets resultat -725 4 246 2 530 1 889 369 0 734 1 015 452 179
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 65 596 116 199 112 998 106 617 105 859 107 547 100 730 80 627 81 887 83 151
Omsättningstillgångar 75 564 29 832 15 992 5 439 1 277 681 367 1 657 1 964 1 610
Tillgångar 141 160 146 031 128 991 112 056 107 135 108 228 101 097 82 284 83 851 84 761
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 915 11 990 9 244 7 714 14 017 13 640 13 582 12 841 11 817 11 358
Obeskattade reserver 5 100 3 937 2 327 1 226 403 225 1 543 1 885 1 767 1 966
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 944 951 1 021 1 029 1 036 1 044
Långfristiga skulder 91 266 95 820 100 374 89 325 79 459 80 979 72 282 55 229 56 464 65 453
Kortfristiga skulder 34 879 34 284 17 046 13 790 12 313 12 433 12 668 11 301 12 767 4 940
Skulder och eget kapital 141 160 146 031 128 991 112 056 107 135 108 228 101 097 82 284 83 851 84 761
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 1 481 1 589 1 252 1 077 1 057 1 103
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 1 669 1 636 1 567 17 15 19 21 54 93
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 524 514 490 467 501 396 342 354 361
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 18 135 18 065 18 048 17 558 17 238 16 619 15 311 12 552 12 445 12 262
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 068 9 033 8 939 17 558 17 238 16 619 15 311 12 552 12 445 12 262
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 602 1 115 1 094 2 107 2 023 2 199 1 679 1 456 1 486 1 582
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 297 6 419 5 718 5 342 3 584 2 477 2 937 2 990 4 542 3 869
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,39% 1,05% 1,82% 1,86% 3,72% 8,54% 21,98% 0,86% 1,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,09% 3,26% 3,12% 3,26% 1,77% 0,75% 1,39% 2,11% 3,95% 3,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,69% 26,36% 22,54% 20,82% 11,02% 4,86% 9,15% 13,81% 26,58% 21,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,73% 50,97% 46,11% 48,05% 36,31% 32,33% 34,65% 40,69% 51,31% 48,26%
Rörelsekapital/omsättning 224,35% -24,64% -5,90% -47,56% -64,02% -70,71% -80,34% -76,83% -86,81% -27,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,84% 10,31% 8,57% 7,74% 13,36% 12,76% 14,56% 17,29% 15,61% 15,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 216,65% 87,01% 93,82% 39,44% 10,37% 5,48% 2,90% 14,66% 15,38% 32,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...