Visa allt om Bo Sinander AB
Visa allt om Bo Sinander AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 098 2 919 1 368 831 1 400 1 629 1 712 1 701 1 393 1 156
Övrig omsättning 57 24 - - - 33 31 21 115 27
Rörelseresultat (EBIT) 107 4 96 -198 -181 56 25 114 91 -58
Resultat efter finansnetto 105 4 89 -196 -184 53 23 106 71 -65
Årets resultat 123 4 89 -196 -32 37 24 34 44 1
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 112 14 16 32 82 274 389 564 674 576
Omsättningstillgångar 1 010 1 112 435 282 434 480 428 353 330 404
Tillgångar 1 123 1 126 451 314 515 754 817 917 1 004 980
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 354 232 227 138 335 367 330 306 298 254
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 151 155 171 121 121
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 32 36 37 14 205 69 346 107
Kortfristiga skulder 769 895 192 140 144 222 127 370 240 498
Skulder och eget kapital 1 123 1 126 451 314 515 754 817 917 1 004 980
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 428 371 298 206 371 191 267 102
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 100 - -
Löner till övriga anställda 628 923 110 100 50 85 149 128 84 149
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 214 317 190 156 159 129 195 181 174 137
Utdelning till aktieägare 220 0 0 0 0 0 0 0 25 0
Omsättning 2 155 2 943 1 368 831 1 400 1 662 1 743 1 722 1 508 1 183
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 049 1 460 684 416 700 815 856 851 697 578
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 435 636 370 320 265 218 364 262 294 226
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 109 6 98 -148 -140 148 144 248 201 70
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -28,13% 113,38% 64,62% -40,64% -14,06% -4,85% 0,65% 22,11% 20,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,62% 0,44% 21,29% -62,10% -34,95% 7,56% 3,43% 12,43% 9,26% -5,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,15% 0,17% 7,02% -23,47% -12,86% 3,50% 1,64% 6,70% 6,68% -4,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,69% 63,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 11,49% 7,43% 17,76% 17,09% 20,71% 15,84% 17,58% -1,00% 6,46% -8,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,52% 20,60% 50,33% 43,95% 65,05% 63,43% 54,37% 46,80% 38,36% 34,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 129,39% 122,57% 218,75% 166,43% 281,25% 202,70% 311,81% 87,30% 126,25% 72,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...